Нэбгырэ 500 фэдизмэ къулыкъур ахьыщт

Бжыхьэ дзэ дэщыгъор чъэпыогъум и 1-м Адыгеим щырагъэжьагъ ыкIи ар ты­гъэгъазэм и 31-м нэс кIощт.

Iофтхьабзэр республи­кэм зэрэщылъыкIуатэрэм, федеральнэ гупчэм къафигъэуцугъэ пшъэ­рылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ Iофыгъоу зэшIуахы­хэрэм, шэпхъакIэу къы­хэхьагъэхэм зыщатегущыIэгъэхэ пресс-зэIукIэ Адыгэ Республикэм идзэ комиссариат зэхищагъ.

Ащ хэлэжьагъэх дзэ комиссариатым ипащэу Александр Авериныр, цIыфхэр дзэм щэгъэнхэм­кIэ ыкIи ухьазырыгъэн­хэмкIэ отделым ипащэу А. Сан­ташовыр, дзэ-врачебнэ комиссием ипащэу Руслан Мамаевыр, район дзэ комиссариатхэм япащэхэр, къэбарлъыгъэIэс амалхэу республикэм итхэм ялIыкIохэр.

Александр Авериным пресс-зэIукIэр къызэIуи­хызэ, мы илъэс зэкIэлъыкIохэм дзэм къулыкъур щызыхьы зышIоигъо ныбжьыкIэхэм япчъагъэ къызэрэщымыкIэрэр къыхи­гъэщыгъ. Ащ дакIоу къулыкъум зыщызыдзыехэ­рэри мымакIэу зэрэтиIэхэр хигъэунэфыкIыгъ. Дзэ-пат­риотическэ пIуныгъэм ылъэ­ныкъокIэ Iофтхьабзэхэр бэу еджапIэхэм ащызэхащэхэмэ а пчъагъэр нахь макIэ хъущтэу Iоф­тхьабзэм хэлажьэхэрэм алъытагъ.

Дзэ комиссар шъхьаIэм къызэриIуагъэмкIэ, къу­лыкъур зыхьынэу къызытефэрэ нэбгырэ мини 2500-рэ фэдизмэ бжыхьэм къяджэщтых. Мы уахътэм ехъулIэу ахэм ащыщэу 339-мэ джыри макъэ арагъэIун алъэкIыгъэгоп. УФ-м ухъумэнымкIэ и Министерствэ иунашъокIэ Адыгеим щыщ ныбжьыкIэ 500 фэ­дизмэ къулыкъур ахьыщт, хабзэ зэрэхъугъэу, ахэр чIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащэ­щтых, ау мыгъэ нахьыбэр (нэбгырэ 440-р) Къыблэ дзэ округым агъэкIощт.

Авериным къызэрэхи­гъэщыгъэмкIэ, мыгъэрэ бжы­хьэ дзэ дэщыгъом анахь пшъэрылъ шъхьаIэу дзэ комиссариатым къыфагъэуцугъэр хьылъэзещэ автомобильхэр зезыфэнхэ зылъэкIыщт (категориеу С зиIэхэр) ныбжьыкIэ 70-рэ фэдиз агъэхьазырыныр ары.

Адыгэ Республикэм ишъолъыр медицинэ комиссии 9-у Iоф щызышIэщтхэм ныбжьыкIэу дзэм ащэщтхэм япсауныгъэ изытет ауплъэкIущт. Руслан Мамаевым Iофтхьа­бзэм къызэрэщыхигъэ­щыгъэмкIэ, аужырэ илъэситIур пштэмэ, ныбжьыкIэхэм япсауныгъэ на­хьышIу хъугъэ. Гъэтхэ дзэ дэщыгъом къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, ахэм япроцент 68,3-м къулыкъу ахьын алъэкIыщт. Дзэ къу­лыкъум гъатхэм аща­гъэхэм ащыщ нэбгыри 4-мэ къарагъэгъэзэжьыгъ. Ащ лъапсэу фэхъугъэр ныбжьыкIэхэм япсауныгъэ изытет чIыпIэ комиссариатхэм икъоу зэращамыуплъэкIугъэр ары. Анахь къахагъэщырэ узхэм ащыщэу къупшъхьэ лъынтфэ­хэм япхыгъэм апэрэ чIыпIэр еубыты, ащ ыуж итыр психикэм изытет зэщы­къоныгъэр, ахэм къакIэ­лъэкIох лъым икъекIокIын системэ, кIэтIый узхэр.

А. Санташовым къы­зэриIуагъэмкIэ, бжы­хьэм альтернативнэ къулыкъу зыхьыщтыр зы нэ­бгыр. Нэжъ-Iужъхэр ыкIи сэ­къатныгъэ зиIэхэр зыща­Iыгъхэ республикэ интернатым ар тхьакIакIоу агъэ­кIощт.

Дзэ къулыкъум имэхьа­нэ зыкъегъэIэтыгъэным, ныбжьыкIэхэм ар ашIо­гъэшIэгъоныным афыте­гъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэу «Дзэм къулыкъу щызыхьыщтым и Маф» зыфиIорэр мы илъэсым чъэпыогъум и 21-м зэхащэщт.

Зэпахырэ узэу коронавирусым ыпкъ къикIыкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэм атетхэу дзэ дэщыгъо кампаниехэр илъэситIу хъу­гъэу зэхащэх.
— Дзэ къулыкъум ащэщт­хэр едгъэзынхэшъ, вакцинэр ахэтлъхьан пшъэ­рылъ тиIэп, — еIо респуб­ликэм идзэ комиссар. — Ау прививкэр зыхэмылъхэм агурытэгъаIо ухъумэнымкIэ ащ мэхьанэу иIэр. Нэбгырабэхэм вакцинэр ахэлъэу къэкIох. Адыгеим сыдигъуи зэрифэшъуашэу дзэ дэщыгъо кампаниер зэрэщызэхащэрэр къыушыхьатыгъ ядгъэщэгъэ ныбжьыкIэхэм ащыщ коронавирусымкIэ къэсымэ­джагъэу къазэрахамыгъэщыгъэм. Къулыкъум кIощтхэм а узыр яIэмэ тIогъогогъо тэуплъэкIу, санитарнэ шапхъэхэр зэкIэ шIокI имыIэу тэгъэцакIэх. Дзэ­кIолI ныбжьыкIэм икурс акIуфэ, тхьамэфитIум, ка­рантиным ахэр щэIэх.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мы илъэсым ибжыхьэ дзэ дэщыгъуи шапхъэхэм ади­штэу зэрэрагъэкIокIыщтым, пшъэрылъэу къафагъэуцугъэхэр шIокI имыIэу зэрагъэцэкIэщтхэм дзэ комиссариатым иIофы­шIэхэм яцыхьэ телъ.

Нэужым журналистхэм упчIабэ къатыгъ. Ахэр ана­хьэу зыфэгъэхьыгъагъэхэр: къулыкъум зыщызыдзыехэрэм зэрадэзекIохэрэр, мыгъэ кIэу дзэ дэщыным къыхэхьагъэхэр, ныбжьыкIэхэм япсауныгъэ изытет адрэ илъэсхэм зэратекIырэр, чIыпIэу зыдэкIощтхэр ежь яшIоигъоныгъэкIэ къы­хахын алъэкIымэ, нэмыкI­хэри. Дзэ комиссариатым иIофышIэхэм игъэкIотыгъэ джэуапхэр упчIэхэм къаратыжьыгъэх.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтыр Iэшъынэ Ас­лъан тырихыгъ.