Коронавирусым дакIоу, гриппми зыщытыухъумэн фае!

Гриппым пэуцужьырэ вакцинэм ихэлъхьан Iоныгъом и 1-м къыщегъэжьагъэу республикэм щэкIо.

Коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэм имызакъоу, мыщ ихэлъхьани Iофыгъо шъхьаIэу зэрэщытыр уахътэм къыгъэнэфагъ. Сыда пIомэ коронавирусым ыгъэсымаджэхэрэм япчъа­гъэ лъэшэу хахъо хъугъэ ыкIи а узитIур зэхэхьанхэм ищынагъо къэуцугъ. Арышъ, цIыфхэр нахь зыфэсакъыжьынхэу, гриппым пэуцужьырэ вакцинэр зыхарагъэлъхьанэу медицинэм иIофы­шIэхэр къэджэх.

Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритыгъэмкIэ, икIыгъэ тхьамафэм пэтхъу-Iутхъур нэ­бгы­рэ 1285-мэ къяузыгъэу агъэунэфыгъ. Чъэпыогъум и 11-м ехъулIэу республикэм ит гурыт еджапIэхэм якласс 79-рэ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм якупи 7 зэфэшIыгъэх.

Адыгэ Республикэм псау­ныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Ми­нистерствэ къызэритыгъэмкIэ, вакцинацием пае агъэфе­дэхэрэр Урысыем къыщашIыгъэ препаратхэу «Совигрипп» ыкIи «Ультрикс квадри» зыфиIохэрэр ары. ЗэрагъэнафэрэмкIэ, шэкIогъум и 1-м нэс республикэм щыпсэурэ нэбгырэ мин 280-рэ фэдизмэ гриппым пэуцужьырэ вакцинэр ахалъхьащт.

Мыекъопэ къэлэ IэзапIэу № 1-м иврач шъхьаIэу ЕмтIылъ Оксанэ къызэриIуагъэмкIэ, Iоныгъо мазэм къыкIоцI Мые­къуапэкIэ гриппым пэуцужьырэ вакцинэр нэбгырэ мин 13-м ехъумэ ахалъхьагъ.

— Коронавирусым пэуцу­жьырэ вакцинэр зыщахалъхьэрэ чIыпIэ 32-мэ гриппым пэуцужьырэ прививкэри цIыфхэм щарагъэшIын алъэкIыщт. КъэлэдэсхэмкIэ нахь Iэрыфэгъуным фэшI поликлиникэхэм ачIэт ка­бинетхэм ямызакъоу, культурэм и Унэу «Гигантым» прививкэр зыщахалъхьэрэ чIыпIэ къыщызэIуахыгъ. Икъу фэдизэу хэлъхьагъу пчъагъэр къытIэ­кIэхьэ. Сэ сшъхьэкIэ бэмышIэу гриппым пэуцужьырэ вакцинэр зыхязгъэлъхьагъ, тыгъэгъазэм ковидымкIэ ревакцинацие язгъэшIыщт, — къыIуагъ врач шъхьаIэм.

Коронавирусым епхыгъэ вак­цинациер республикэм нахь пхъашэу щылъыгъэкIотэгъэным епхыгъэ унашъо ашIыгъ. Вакцинэхэм яшIыгъо мэфэ 30 къы­дэфэн фае.

Мэхьанэ зиIэр эпидемиер къемыжьэзэ прививкэр зыхябгъэлъхьаныр ары. Ащ регъажьэ пкъышъолым икъэухъумэн тхьамэфитIу зытешIэкIэ ыкIи илъэс псаум екъу. ШэкIогъум и 1-м нэс вакцинациер кIощт. ШIоигъоныгъэ зиIэ пстэури рагъэблагъэх!

Iэшъынэ Сусан.