Грецием щыбэнэщт

Дунаим иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу Грецием чъэпыогъум и 15 — 17-м щыкIощт.

Илъэс 16 – 18 зыныбжьхэм язэIукIэгъухэм Хьакъуй Амир ахэлэжьэщт. Адыгэ Республикэм самбэмкIэ ибэнэпIэ еджапIэ нарт шъаом зыщегъасэ.

Хьакъуй Амир Пщыкъуйхьаблэ къыщыхъугъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Гъомлэшк Алый ишIуагъэкIэ самбэр ыгу рихьыгъ, апэрэ тренер фэхъугъ. СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адам джырэ уахътэ Хьакъуй Амир итренер.

— Урысыем иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу мыгъэ Ермэлхьаблэ зыщэкIом, Хьакъуй Амир килограмм 71-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу Делэкъо Адам. — Дышъэр къызэрихьыгъэм фэшI дунаим иныбжьыкIэхэм якIэух зэIукIэгъухэм ахэлэжьэнэу фитыныгъэ иIэ хъугъэ.

Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж А. Хьакъуир щеджэ. ИшIэныгъэ хигъахъозэ, бэнэпIэ алырэгъум медальхэр къыщехьых.