Ахъщэ IэпыIэгъу зэратыхэрэр

Унэе IэпыIэгъу хъызмэтым изехьанкIэ ахъщэ къазэраратырэ шIыкIэр зэрагъашIэмэ ашIо­игъоу республикэм исхэм ащыщхэм шъолъыр гъэIорышIэнымкIэ Гупчэм зыкъыфагъэзагъ.

Адыгеим ис унагъохэу гъот макIэ зиIэхэр ары ащ фэдэ программэм къы­хиубытэхэрэр. Гъот макIэ зиIэ унагъомрэ цIыфхэр социальнэу зыухъумэрэ учреждениемрэ мэзэ 12-м емыхъоу социальнэ контракт зэдашIышъ, унагъом зэтыгъокIэ сомэ мини 100 къыраты.

Ащ фэдэ къэралыгъо ахъщэ IэпыIэгъур зытефэхэрэр гъот макIэ зиIэ унагъохэу (гъот макIэ зиIэ шъхьэзакъохэу) урыпсэункIэ ахъщэ анахь макIэу Адыгэ Республикэм щагъэнэфагъэм нахь мэкIэжь къызэратыхэрэр ары. Апэрэ чэзыоу ащ фэдэ социальнэ IэпыIэгъу зэрагъэгъотыхэрэр кIэлэцIыкIухэр зэрыс унагъохэр ары. Зэзэгъыныгъэ зэрэзэдашIырэм тетэу цIыфхэр зыухъумэрэ къулыкъум унэе IэпыIэгъу хъызмэтым изехьанкIэ ахъщэу ищыкIагъэр унагъом къыфетIупщы.

«Социальнэ контракт адэзышIыгъэ нэбгыри 132-мэ мыгъэ ащ фэдэ къэра­лыгъо IэпыIэгъур къаIукIагъ. Тиджырэ лъэхъан унэе IэпыIэгъу хъызмэт зепхьаныр псынкIэп, сыд фэдэрэ ахъщэ IэпыIэгъуми ишIогъэшхо къэкIо. Соцконтрактым ишIуагъэкIэ еджэнхэ, сэнэхьат гъэсэныгъэ тедзэ зэрагъэгъотын алъэкIы. Сомэ мин 30 нахьыбэ зыпэIумыхьэрэ курсхэм атефэрэ ахъщэр цIыфхэр социальнэу зыухъу­мэрэ учреждением афеты», — къы­Iуагъ Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ иотделэу цIыфхэм социальнэ IэпыIэгъу язытырэм ипащэ игуадзэу Емызэщ Ларисэ.

Социальнэ контракт адэзышIырэм унэе IэпыIэгъу хъызмэтым изехьанкIэ ищыкIэгъэ пкъыгъохэр зэригъэгъотынхэ, мэкъумэщ продукциеу къыхьыжьырэр IуигъэкIын фае. Адыгеим щыпсэухэу социальнэ контракт адэзышIы зышIоигъохэм IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ Гупчэм зыфагъэзэн алъэкIыщт.