Апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ

Адыгэ къэралыгъо университетым июридическэ факультет истуденткэу ХъутIыжъ Даринэ финансовэ щынэгъончъэнымкIэ Дунэе олимпиадэм текIоныгъэ къыщыдихыгъ.

Апэрэ дунэе олимпиадэм изэфэхьысыжьхэр мы мафэхэм «Сириус» зыфи­Iорэ Гупчэм щашIыгъэх. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным игукъэ­кIыкIэ ар зэхащагъ.

Олимпиадэр уцугъуищэу гощыгъагъэ: юриспруденцием, хьисапым ыкIи информатикэм, экономикэм алъэныкъокIэ ныбжьыкIэхэм заушэтыгъ. Студент ыкIи кIэлэеджэкIо мин 30 фэдиз зэнэкъо­къум иапэрэ уцугъо хэлэжьэгъагъ, пандемием ыпкъ къикIыкIэ ар пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу зэхащэгъагъ. Ащ анахь дэгъоу зыкъыщызыгъэлъэгъуагъэхэр Шъачэ рагъэблэгъагъэх.

Адыгеим икIыгъэ ХъутIыжъ Даринэ олимпиадэм зэрифэшъуашэу зыкъыщигъэлъэгъуагъ ыкIи «Юриспруденция» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ анахь дэгъу хъугъэ.

— Мыщ фэдэ мэхьэнэ ин зиIэ олим­пиадэм апэрэу сыхэлэжьагъ. Чъэпыогъум и 3-м къыщегъэжьагъэу и 9-м нэс Шъачэ тыщыIагъ. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ тишIэныгъэхэр къыщыдгъэлъэгъуагъэх. Апэрэ чIыпIэр къызэ­рэсхьыгъэм сегъэгушхо. Тызэ­рэзэ­нэкъокъугъэм дакIоу лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ тишIэныгъэхэм ахэдгъэ­хъуагъ, Iэнэ хъураехэм ыкIи нэмыкI Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэм тахэлэжьагъ, нэIуасэ тызэфэхъугъ, — еIо Даринэ.

Олимпиадэр мэфэкI шIыкIэм тетэу зэфашIыжьыгъ. НыбжьыкIэхэм яшIэныгъэ хагъэхъонымкIэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьэнэ ин зэряIэр вице-премьерэу Дмитрий Чернышенкэм къы­Iуагъ. Олимпиадэм иаужырэ уцугъо нэбгырэ 400 фэдиз хэлэжьагъ. Шъолъыр 16-мэ къарыкIыгъэхэ, Урысыем иапшъэ­рэ еджэпIэ 37-мэ ащеджэхэрэ ыкIи студент, кIэлэеджэкIуи 122-мэ текIоныгъэ ащ къыщыдахыгъ. Ар къэгъэлъэгъон дэгъоу зэхэщакIохэм алъытагъ.

Даринэ тыфэгушIо, тапэкIи гъэхъэгъэ­шIухэр ышIынхэу фэтэIо.

ДЕЛЭКЪО Анет.