Америкэм къикIыгъэ волонтерыр

Ася Островскаяр Америкэм щыщ. Великобританием щеджэ, географ хъунэу зегъасэ. Ятэ урыс, янэ США-м къыщыхъугъ.

Асе къэкIухьаныр икIас, ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу янэ-ятэхэм акIыгъоу хэгъэгубэмэ ащыIагъ. Студенткэм Урысыем и Географическэ обществэ ипроектхэм нэIуасэ зызафешIым, ятэ зыщыщ къэралыгъо­шхом къэкIонэу тыриубытэгъагъ. Мы илъэсым игу­хэлъ къыдэхъугъ. Урысыем ичIыопс щыщ чIыпIэхэу къэралыгъом къыгъэгъунэхэрэр зыфэдэхэр зэригъэшIэнхэу къэкIуагъ.

«СыкъызыкIуагъэм къыщегъэжьагъэу слъэ­-гъугъэ чIыпIэхэр Великобританием ишъо­лъырхэм лъэшэу атекIых. Алтай сыщы­Iагъ, Кавказ заповедникым итурмаршрутхэм сарыкIуагъ, псыкъе­фэххэр, къушъ­хьэ лъагэхэр слъэгъугъэх. Къу­шъхьэхэр дунай шъхьаф, дунай дах», — къы­Iуагъ Асе.

Заповедникым IэпыIэгъу къыфэхъурэ волонтерхэм япрограммэ щыщэу хэушъхьафыкIыгъэ Iофхэр мыщ щигъэцэкIэнхэу къыдэзылъытэрэм ар къезэгъыгъагъ. IофшIэкIэ амалэу къызIэкIигъэхьагъэм рэгушхо.

Кавказ заповедникым зекIоныр зэрэщызэхэщагъэр зэригъэшIагъ, зыгъэпсэфакIохэм адэгущыIагъ, нэIуа­сэхэр ышIыгъэх. Еджэныр къызиухыкIэ заповедникхэм е лъэпкъ паркхэм ащыщ Iоф щишIэнэу къыхихынкIи мэхъу. Ащ пае джыри чIыпIэ къэбзэ хьалэмэтхэр къыплъыхьэхэ шIоигъу. Тихэгъэгу иетмыр ыкIи икъо­хьэпIэ лъэныкъохэр зыфэдэхэр шIогъэшIэгъоных, ахэми къащикIухьанэу фай. Волонтер Iофтхьабзэхэр зыгъэцэкIэгъэ Ася Островскаям Кавказ заповедникым джыри къызэрэкIощтыр къыIуагъ. ТичIыопс идэхагъэ ыгу рихьыгъ, шIу ылъэгъугъ.