Академическэ музыкэм ифестиваль

Хэгъэгум зыщеушъомбгъу

Шъолъырхэм академическэ музыкэмкIэ яфестивалэу «Музыкальнэ Адыгеир» яплIэнэрэу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Фестивалым икъызэIухын къыщыгущыIагъэх Адыгэ Рес­публикэм культурэмкIэ ими­нистрэу Аулъэ Юрэ, Урысые Федерацием икомпозиторхэм я Союз и ГъэIорышIапIэ итхьаматэу, Татарстан икомпозиторхэм я Союз ипащэу Рэщыд Калимуллиныр, Адыгэ Респуб­ликэм икомпозиторхэм я Союз итхьаматэу Нэхэе Аслъан.

Фестивалым изэхэщэкIо куп итхьаматэу Аулъэ Юрэ Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм ти ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ къафэгушIуагъ, фестивалым зызэриушъомбгъурэм мэхьэнэ ин ритыгъ.

Композиторэу Нэхэе Аслъан ыусыгъэу «Нартхэм ярапсодие», Рэщыд Калимуллиным ипроизведениеу «Къушъхьэм инэфынэр», ХьаIупэ Джэбраил ыусыгъэу «Къэбэртэе ныбжьыкIэ увертюрэр», Даур Аслъан имузыкэу къушъхьэчIэсхэм афэ­гъэхьыгъэ рапсодиеу оркестрэм скрипкэр игъусэу къыригъаIорэр, нэмыкIхэри пчыхьэзэха­хьэм щыIугъэх. Филармонием и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ произведениехэр ыгъэ­жъынчыгъэх. Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ артистэу, дирижер шъхьаIэу Аркадий Хуснияровым оркестрэм пэ­щэныгъэ дызэрихьагъ. Адыгэ Республикэм инароднэ артистхэу Ольга Мамикьян скрипкэмкIэ, Мышъэ Андзаур пщынэмкIэ орэдышъохэр къырагъэIуагъэх.
Пчыхьэзэхахьэр, зэIукIэгъу­хэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх. Фе­стивалыр тыгъуасэ зэфашIы­жьыгъ.

ЕмтIылъ Нурбый.