Адыгэ Республикэм икъэралыгъо санитар врач шъхьаIэ иунашъу

Зэпахырэ узхэм зызэраушъомбгъурэм епхыгъэу цIыф куп заулэ прививкэ шIыгъэным ехьылIагъ

Сэ, Адыгэ Республикэм икъэралыгъо санитар врач шъхьаIэу С. А. Завгороднем, коронавирусымкIэ Адыгэ Респуб­ликэм иIофхэм язытет зызэхэсэфым, мыхэр нафэ къысфэхъугъэх.

Чъэпыогъум и 7-м ехъулIэу COVID-19-р нэбгырэ 19997-мэ къяутэлIагъэу атхыгъагъ. Нэбгырэ мини 100 зыпштэкIэ, нэбгырэ 4318,2-мэ ар къяутэлIагъ. Узым зызэриушъомбгъурэ коэффици­ентыр 0,99-рэ хъугъэ. Мы аужырэ мэзи­щым коронавирусыр къызэузхэрэм фэди 4,9-кIэ республикэм щахэхъуагъ (2021-рэ илъэсым имэлылъфэгъу къыщегъэ­жьагъэу имэкъуогъу нэс сымэджагъэр нэбгырэ 956-мэ, 2021-рэ илъэсым ибэ­дзэогъу къыщегъэжьагъэу иIоныгъо нэс нэбгырэ 4672-мэ а узыр къяутэлIагъ).

2021-рэ илъэсым имэкъуогъу къы­щегъэжьагъэу чэщ-зымафэм къыкIоцI COVID-19-р къызэутэлIагъэу атхыхэрэм япчъагъэ хэхъуагъ. Мы аужырэ тхьамэфи 4-м къыкIоцI анахьэу сымэджагъэхэр илъэс 30 — 49-рэ зыныбжьхэр (процент 32,1-рэ), илъэс 50 — 64-рэ зыныбжьхэр (процент 23,3-рэ) ары. Зыныбжь илъэс 65-м шъхьадэкIыгъэхэм япроцент 21,7-мэ ащ фэдэ узыр къяутэлIагъэу агъэунэфыгъ. Общественнэ чIыпIэхэм (сатыу гупчэхэм, общест­веннэ шхапIэхэм, паркхэм) ащыIэхэу, общественнэ транспорткIэ зекIохэу коронавирусыр къызэуталIэхэрэм япчъа­гъэ хэхъо.

Мы аужырэ мэзитIум къыкIоцI вирусэу SARS-CoV-2-м къыпкъырыкIыгъэ пневмониер къызэутэлIагъэхэм япчъагъэ хэхъуагъ.

Анахьэу сымаджэхэрэр илъэс 18-м къыщегъэжьагъэу илъэс 49-м нэс зыныбжьхэу общественнэ чIыпIэхэм ащы­Iэхэ, общественнэ транспортыр къызфэзгъэфедэхэрэр ары (процент 44,2-рэ). Нахьыбэрэ сымаджэхэрэр илъэс 18-м къыщегъэжьагъэу илъэс 64-м нэс зыныбжьхэр ары (процент 67,5-рэ).

Илъэс 50 — 64-рэ зыныбжьхэми, зыныбжь илъэс 65-м шъхьадэкIыгъэхэми яIофхэм язытет зэрэщытыгъэу къэ­нэжьы. Нэбгырэ мини 100-м телъытагъэу апшъэрэ чIыпIэхэр зыIыгъыгъэхэм ахэр къахэнэжьых.

Сымаджэхэм япроцент 32,1-мэ илъэс 30 — 49-рэ аныбжь. Джащ фэдэу ­илъэс 18 — 29-рэ зыныбжьхэу зэпахырэ узыр къызэуталIэхэрэм япчъагъэ къеIыхырэп. Унэгъо кIоцIыр арымырэу, нэмыкI чIыпIэхэм узыр къащызыубытхэрэм япчъа­гъэ хэхъо.

2021-рэ илъэсым чъэпыогъум и 7-м ехъулIэу вакциниплIымкIэ планыр процент 40,72-у агъэцэкIэгъагъ. Мыщ дэ­жьым къэIогъэн фае цIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэр, коммунальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэр, сатыу зы­шIыхэрэр ыкIи нэмыкIхэр икъоу при­вивкэм джыри къызэрэхырамыгъэу­бытагъэхэр. ЦIыфхэм япроцент 80-р при­вивкэ зашIыкIэ ары ахэр ухъумагъэ зыхъущтхэр.

Коронавирусым зиушъомбгъуным ищынагъо зэрэщыIэм епхыгъэу, 1999-рэ илъэсым гъэтхапэм и 30-м аштэгъэ Федеральнэ законэу N 52-р зытетэу «Санитар-эпидемиологие лъэныкъомкIэ Iофхэр гъэтэрэзыгъэнхэм ехьылIагъ» зыфиIорэм ия 51-рэ статья иа 1-рэ Iахь ия 6-рэ пункт, 1998-рэ илъэсым Iоныгъом и 17-м аштэгъэ Фе­деральнэ законэу N 157-р зытетэу «Зэпахырэ узхэм защыухъумэгъэным ехьылIагъ» зыфиIорэм ия 10-рэ статья, Урысыем псауныгъэр къэухъумэгъэ­нымкIэ и Министерствэ 2014-рэ илъэсым гъэтхапэм и 21-м ышIыгъэ уна­шъоу N 125-р зытетэу «ПэшIорыгъэшъ прививкэхэмкIэ Лъэпкъ мэфэпчъыр ухэсыгъэным ехьылIагъ» зыфиIорэр IэубытыпIэ къызыфэсшIыхэзэ унашъо сэшIы:

1. зипсауныгъэ къегоон ылъэкIыщтхэр хэмытхэу, COVID-19-м пэшIуекIорэ прививкэр шIокI имыIэу арагъэшIынэу:

1.1 организациехэм, предприятиехэм яIофышIэхэм, унэе предпринимательхэм афэлажьэхэу мыщ фэдэ лъэны­къохэм афэгъэзагъэхэм:

— сатыум;

— общественнэ гъэшхэным;

— зэкIэми зэдагъэфедэрэ транспортым, таксим;

— шъхьацыр зыщыпаупкIырэ, зызщагъалэрэ, косметическэ салонхэм, СПА­-салонхэм, массаж зыщашIырэ чIыпIэхэм, соляриехэм, хьамамхэм, саунэхэм, псауныгъэр зыщагъэпытэрэ физкультурэ комплексхэм, фитнес-клубхэм, бассейн­хэм ыкIи нэмыкI организациехэм;

— хьакIэщ-туристическэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэм;

— унэгъо кIоцIым щырящыкIэгъэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэм;

— финанс организациехэм, почтэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ организациехэм яподразделениехэм;

— къэралыгъо, муниципальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ гупчэхэм аIутхэм;

— гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэу­хъумэн, социальнэ ухъумэным афэгъэзагъэхэм, социальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцакIэхэрэм;

— культурэ, къэгъэлъэгъон, просветительскэ Iофтхьабзэхэм ахэлажьэхэрэм (музейхэм, къэгъэлъэгъуапIэхэм, тхылъеджапIэхэм ачIэтхэр, лекцие къе­джэхэрэр, тренинг зэхэзыщэхэрэр ахэм зэрахэтхэу);

— цIыфхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ зыщагъэкIорэ чIыпIэхэм (джэгун Iоф­тхьабзэхэр, мастер-классхэр зыщызэ­хащэхэрэм) ащылажьэхэрэм;

— кIэлэцIыкIу джэгупIэхэм, кIэлэ­цIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ зыщагъэкIорэ гупчэхэм, кIэлэцIыкIухэм мафэрэ яуахътэ зыщагъэкIорэ лагерьхэм, зыныбжь имыкъугъэхэм апае ахэм афэдэ Iофтхьабзэхэр зыщызэхащэрэ чIыпIэхэм, культурэмкIэ паркхэм, сатыу гупчэхэм аIутхэм;

— театрэхэм, кинотеатрэхэм, концерт залхэм яIофышIэхэм;

— псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым иIофышIэхэм.

1.2 Адыгэ Республикэм икъэралыгъо граждан къулыкъушIэхэм, имуниципальнэ къулыкъушIэхэм, Адыгэ Респуб­ликэм ихэбзэ къулыкъухэмрэ чIыпIэ зыгъэIоры­шIэжьынымкIэ икъулыкъухэмрэ яIофы­шIэхэм, республикэ парламентымрэ му­ниципальнэ къулыкъухэмрэ ядепутатхэм;

1.3 сэнэхьат гъэсэныгъэ, апшъэрэ гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ организа­циехэм ащеджэхэу зыныбжь илъэс 18-м шъхьадэкIыгъэхэм.

2. Мылъку лъэпкъэу къызфагъэфе­дэрэм емылъытыгъэу организациехэмрэ учреждениехэмрэ япащэхэм, унэе предпринимательхэу мы унашъом иа 1-рэ пункт зигугъу къышIыхэу Адыгэ Республикэм Iофхэр щызезыхьэхэрэм;

2.1 2021-рэ илъэсым чъэпыогъум и 18-м нахь мыгужъоу IофышIэхэм яспискэ къапэблэгъэ медицинэ организацием IэкIагъэхьанэу;

2.2 2021-рэ илъэсым шэкIогъум и 1-м нэс IофышIэхэмрэ еджакIохэмрэ япроцент 80-м нахь мымакIэмэ коронавирусым пэшIуекIорэ прививкэр ахалъхьаным анаIэ тырагъэтынэу;

2.3 Урысыем псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ и Министерствэ 2014-рэ илъэсым гъэтхапэм и 21-м ышIыгъэ унашъоу № 125-р зытетэу «ПэшIорыгъэшъ прививкэхэмкIэ Лъэпкъ мэфэпчъыр ухэсыгъэным ехьылIагъ» зыфиIорэм диштэу а 1-рэ, я 2-рэ, я 3-рэ лъэгапIэм хахьэхэу мы унашъом иа 1.1-рэ пункт зигугъу къымышIыхэрэр коронавирусым пэшIуекIорэ прививкэ зэрашIыхэрэм гъунэ лъафынэу;

2.4 СОVID-19-р къямыгъэутэлIэгъэным епхыгъэ IофыгъохэмкIэ лэжьакIохэм Iофэу адашIэрэр нахь агъэлъэшынэу, прививкэ зарагъэшIын зэрэфаер анахьэу агурагъэIонэу.

3. Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм япащэхэр IэнатIэхэр зыIыгъхэу мы унашъом ия 2-рэ пункт зигугъу къышIыхэрэм коронавирусым пэшIуекIорэ вакцинэр IофышIэхэм ахэлъхьэгъэнымкIэ IэпыIэгъу афэхъунхэу.

4. Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Р. Б. Мэрэтыкъомрэ Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ икъэралыгъо бюджет учреждениехэм яврач шъхьаIэхэмрэ:

4.1 вакцинэу, гъэучъыIалъэу, прививочнэ бригадэхэу, чIыпIэу ящыкIагъэхэр, мы унашъом иа 1-рэ пункт зигугъу къышIыхэрэр гъэцэкIэгъэнхэм пае медицинэ IофышIэу джыри къырагъэ­блэгъэщтыр зыфэдизыр агъэнэфэнэу;

4.2 мы унашъом иа 1-рэ пункт зигугъу къышIыхэрэм хэбзэгъэуцугъэм ди­штэу вакцинэ зэрахалъхьэрэм гъунэ лъафынэу;

4.3 вакцинэхэр зэращэхэ, аIыгъхэ зыхъукIэ температурэмкIэ шапхъэхэр къыдэлъытэгъэнхэм анаIэ тырагъэтынэу;

4.4 гриппымрэ СОVID-19-мрэ апэ­шIуекIорэ вакцинэхэр цIыфхэм ахалъхьэхэ зыхъукIэ, азыфагу мазэм нахь мымакIэу уахътэ къыдэфэн зэрэфаер къыдалъытэнэу.

5. Адыгэ Республикэм и Правительствэ:

5.1 вакцинэхэр зэрахалъхьэхэрэм фэгъэхьыгъэу Роспотребнадзорым ­Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ тхьамафэ къэс макъэ ригъэIунэу.

6. Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Р. Б. Мэрэтыкъомрэ псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ федеральнэ бюджет учреж­дениеу «Гигиенэмрэ эпидемиологиемрэкIэ Адыгэ Республикэм и Гупчэ» иврач шъхьаIэу М.Н. Айтэчыкъомрэ коронавирусым зыщыухъумэгъэнымкIэ вакцинэхэм анахьэу яшIуагъэ къызэ­рэкIорэр цIыфхэм агурыгъэIогъэным тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр жъугъэу зэрахьанхэу.

7. Роспотребнадзорым Адыгэ Рес­публикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иотделэу зэпахырэ узхэм замыушъомбгъуным лъыплъэрэм ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Г.А. Авакянрэ Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ичIыпIэ отделхэм япащэхэмрэ коронавирусым пэшIуекIорэ вакцинэр цIыфхэм зэрахалъхьэрэм гъунэ лъафынэу.

8. Мы унашъор зэрагъэцакIэрэм гъунэ лъысфынэу сшъхьэ исэлъхьажьы.

9. Официальнэу къызыхаутырэ мафэм щегъэжьагъэу унашъом кIуачIэ иIэ ­мэхъу.

Адыгэ Республикэм
икъэралыгъо санитар врач шъхьаIэу
С. Завгородний

чъэпыогъум и 7, 2021-рэ илъэс
№ 2