ШIокI имыIэу ахалъхьащт

Зэпахырэ узэу коронавирусым лъэшэу зиушъомбгъоу зэрэригъэ­жьа­гъэм къыхэкIыкIэ цIыфхэм прививкэхэр шIокI имыIэу ахэлъхьэ­гъэн­хэмкIэ унашъо ашIыгъ.

Ащ фэгъэхьыгъэ къэбарыр АР-м икъэралыгъо санитарнэ врач шъхьаIэу Сергей Завгороднем къыщиIуагъ Роспотребнадзорым АР-мкIэ и ГъэIоры­шIапIэ тыгъуасэ къэбарлъыгъэ­Iэс амалхэм апае щыкIогъэ зэ­IукIэм.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м псауныгъэр къэухъумэ­гъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ министрэу Мырзэ Джанбэч, Iоф­шIэнымкIэ инспекцием ипащэ игуадзэу Сергей Абрамцовыр, журналистхэр.

ЗэIукIэр пэублэ псалъэкIэ Сергей Завгороднем къызэIуихызэ, тишъолъыр имызакъоу, зэрэ Урысыеу, эпидемиологием изытет лъэшэу къызэрэщы­зэ­Iыхьагъэр къыхигъэщыгъ. ИкIыгъэ чэщ-зымафэр пштэмэ, Уры­сыем щыпсэурэ нэбгырэ мин 29,5-мэ, Адыгеим нэбгырэ 50-м ехъурэмэ коронавирусыр къахагъэщыгъ. Узым зызэриу­шъомбгъурэм къыхэкIыкIэ Оперативнэ штабым гъунэпкъэ гъэ­нэфагъэхэр шъолъырым щи­гъэпытагъэх.

— Роспотребнадзорым АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ унашъоу къыгъэхьазырыгъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэтхэжьыгъ, — къыIуагъ санитарнэ врач шъхьаIэм. — Ащ итхагъэм нахь игъэкIотыгъэу цIыфхэр щыгъуазэ хъунхэм фэшI къэбар жъугъэм иамалхэм къы­хаутынэу афядгъэхьыгъ. Уна­шъом кIуачIэ иIэ хъугъэ ыкIи ащ игъэцэкIэн пIалъэу шэкIо­гъум и 1-м нэс пылъ. А уахътэм ыуж ар гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм епхыгъэ административнэ уплъэкIунхэр зэхэтщэщтых.

IофшIэнымкIэ зэзэгъыныгъэ кIэтхагъэхэу хэбзэ ыкIи унэе IофшIапIэхэм аIутхэм, общест­веннэ гъэшхэным, зекIоным, культурэм, социальнэ ыкIи гъэ­сэныгъэм алъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм, гъэдэхэным зыщыдэлэжьэхэрэ чIыпIэхэм, массаж зыщашIыхэрэм аIутхэм, транспорткIэ зезыщэхэрэм, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэр зыщызэшIуахыхэрэм ащылажьэхэрэм, кинотеатрэхэм, концерт гъэлъэгъуапIэхэм, щэпIэ-зэщтегъэупIэхэм Iоф ащызышIэхэрэм, нэмыкI купхэу цIыфыбэхэм яуалIэхэрэм шIокI имыIэу коронавирусым пэуцу­жьырэ вакцинэр зыхарагъэлъхьан фае. Джащ фэдэу къэралыгъо ыкIи муниципальнэ къулыкъушIэхэм, Адыгеим ихэбзэ ыкIи ихэбзэгъэуцу къулыкъухэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм ащылажьэхэрэм, сэнэ­хьат зыщызэрагъэгъотырэ гурыт ыкIи апшъэрэ еджапIэхэм ачIэсхэу зыныбжь илъэс 18-м шIокIыгъэхэм прививкэр зыхарагъэлъхьан фае.

Вакцинэр зыхязыгъалъхьэ мыхъущтхэр мыщ къыхиубытэ­хэрэп (бзылъфыгъэ лъэрмыхьэ­хэр ыкIи сабый зыгъашхэхэрэр, зыныбжь илъэс 18-м нэмысыгъэхэр, аллергие зиIэхэр).

ГущыIэр лъигъэкIотагъ псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ми­нистрэу Мэрэтыкъо Рустем.

— ГумэкIыгъоу щытхэм ащыщ коронавирусыр къызэузыхэрэм ыкIи ащ ыпкъ къикIыкIэ зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ зызэриушъомбгъурэм, — къыIуагъ ащ. — Непэрэ мафэм ехъулIэу ковиднэ госпитали 3-мэ нэбгырэ 710-рэ ачIэлъ. Сымэджэщхэм пстэумкIи гъолъыпIэ 780-рэ къащызэIутхыгъэр. Мыщ фэдэу сымаджэхэм япчъагъэ хэхъощт­мэ, къати 9-у зэтет сы­мэджэщыр къызэIутхыжьын фаеу хъущт. Ащ Iофыгъо гъэнэфагъэхэр къыпыкIыщтых, чIэт отделениехэм ащыщхэр дгъэкощынхэ, агъэнэфэгъэ операциехэр щыдгъэзыенхэ фаеу хъущт.

Министрэм къыхигъэщыгъэ­хэм ащыщ нэбгырэ 2200-мэ яунэхэм арысхэу зэряIазэхэрэр. Сомэ миллион 22-у республикэм къыIэкIэхьагъэмкIэ Iэзэгъу уцхэр афэхъунэу зэрагъэгъотыгъэх.

Джащ фэдэу коронавирусым пэуцужьырэ вакцинэхэр икъоу зэрэщыIэхэр Мэрэтыкъо Рустем хигъэунэфыкIыгъ. Непэ вакцинэ лъэпкъищ аIэкIэлъыр: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона».

ЗэхэщакIэу е гъэпсыкIэу яIэм емылъытыгъэу, унэе предпринимательхэри зэрахэтхэу, зыдэщытхэ чIыпIэм елъытыгъэу мы мазэм и 18-м нэс IофышIэу яIэхэр тхыгъэхэу медицинэ ор­га­низациехэм къэбарыр аIэ­кIагъэхьан фае. ШэкIогъу мазэм и 1-м нэс ахэм япроцент 80-м мынахь макIэу прививкэхэр ахэ­лъынхэ фаеу унашъом къыщеIо.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.