«Тызыфэсакъыжьын фае»

Зэпахырэ узым мафэ къэс зы­зэриушъомбгъурэм ыпкъ къикIыкIэ, санитарнэ шапхъэхэр нахь агъэлъэшых, цIыфыбэ зэхахьэ зэ­рэмыхъущтыр специалистхэм къа­Iо, узым пэшIуекIорэ вакцинэр зыхалъхьанэу къяджэх.


Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ямуфтий шъхьаIэу Къэрдэнэ Аскэрбый республикэм щыпсэухэрэм джыри зэ закъы­фегъазэ:

— Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ быслъымэнхэр! Зэпахырэ узым ­зэрарэу къыхьырэр зэкIэми ти­нэрылъэгъу. Мы лъэныкъомкIэ специалистхэм къагъэуцугъэхэ шапхъэхэр зэкIэми дгъэцэкIэнхэ фае, тыукъохэ хъущтэп, тызыфэсакъыжьын фае. Быслъы­мэнхэу мэщытым къякIуалIэхэрэм узыр зэпамыхыжьыным пае шапхъэхэр нахь дгъэлъэшыгъэх, къэсымэджагъэу зэгуцэфэ­жьы­хэрэр къемыкIолIэнхэу, Iимамхэм бэрэскэшхо хъутбэр агъэ­кIэ­кIынэу, нэчыхьэр мэщытым ща-тхы зыхъукIэ нэбгырэ макIэ ащ чIагъэхьанэу унашъо дгъэуцугъэ. Джащ фэдэу хьадагъэм зыкIохэкIи, джыназыр ашIы зыхъукIи аIапэхэр зэрамыгъэубытынхэу, IаплI зэрамыщэкIынэу, зэмыбэунхэу, имыщыкIэгъэ дэдэмэ тхьаусыхакIо кIохэрэр бэрэ щымысынхэу, сэдэкъэшхыным пае цIыфхэр амыугъоинхэу, сэдакъэр гъот макIэ зиIэхэм яунэхэм афа­хьынэу рес­публикэм щыпсэухэрэм тыкъяджэ, — еIо Къэрдэнэ Аскэрбый.

Мы уз щынагъом пэшIуекIонхэм фэшI вакцинэр зыхарагъэлъхьанэу, ежьхэми яIахьылхэми ящыIэныгъэ къаухъумэнэу зэрэгугъэрэр ащ къыхигъэщыгъ.