ПсэолъакIэхэр къыщызэIуахыгъэх

Къуаджэу Улапэ загъэпсыгъэр илъэси 160-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэхэу блэкIыгъэ тхьаумафэм мыщ щыкIуагъэхэм Адыгэ Респуб­ли­кэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ахэлэжьагъ.

Мы мафэм культурэмкIэ Унэмрэ псауныгъэр зы­щагъэпытэрэ физкультурэ комплексымрэ мыщ къыщызэIуахыгъэх. КоронавирусымкIэ Iофхэр зэрэдэим епхыгъэу Iофтхьабзэм хэ­лэжьагъэри, къырагъэ­блэгъагъэри бэп.

Кружок, творческэ куп 30-м ехъу культурэмкIэ Унэм щызэхэщагъ. Квадрат метрэ мини 2-м ехъу зиинэгъэ унэм кабинетхэр, гримернэхэр, шъуашэхэр зыщаIыгъырэ, зызщыща­лъэрэ чIыпIэхэр, къэшъуа­пIэр, нэбгырэ 300-мэ ате­лъытэгъэ актовэ залыр хэтых. Программэу «Къуа­джэхэм зэдиштэу хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зы­фиIорэм къыдыхэлъы­тагъэу культурэмкIэ Унэу сомэ миллион 46,6-м ехъу зытефагъэр агъэпсыгъ. Республикэ бюджетым къыхагъэкIыгъэ сомэ миллиони 10 фэдизыр ащ къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэпсыхьан пэIуагъэхьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ культурэмкIэ Унэр къызэ­рэзэIуахыгъэмкIэ къоджэ­дэсхэм афэгушIуагъ, ащ фэдэ псэуалъэхэм социальнэ мэхьанэшхо зэряIэр хигъэунэфыкIыгъ.

«Типшъэрылъхэм зэу ащыщ культурэмкIэ унэхэу джырэ шапхъэхэм ади­штэхэрэр къоджэ пстэуми ащыгъэпсыгъэныр. Лъэпкъ проектэу «Культурэми, къэралыгъо программэ зэфэшъхьафхэми ар къащыдэлъытагъ. Ныбжь зэ­фэшъхьаф зиIэ къоджэ­дэсхэм язэчый зыкъызэIурагъэхынэу, творчествэм пылъынхэу, культурэ Iоф­тхьэбзэ гъэшIэгъонхэм ахэ­лэжьэнэу амал яIэным мэхьанэшхо иI», — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Ха­сэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэри, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъани, Красно­гвардейскэ районым ипащэу Гъубжьэкъо Темури къэгущыIагъэх.

Мы мафэм джащ фэдэу Улапэ иветеранхэм я Совет итхьаматэу ЛIыунэе Аслъанрэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэ­нэфагъэ зиIэ обществэу «Дортранссервис» зыфиIорэм ипащэу Хьабэхъу Аскэррэ щытхъуцIэу «Ула­пэ ицIыф гъэшIуагъ» зыфиIорэр афагъэшъошагъ.

Нэужым псауныгъэр зыщагъэпытэрэ физкультурэ комплексым икъызэIухын тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх. Тренажер зэфэшъхьафхэр, футбол, волейбол, баскетбол ешIапIэхэр ащ хэтых. КIэлэцIыкIухэр футбол зы­щешIэщт чIыпIи шъхьафэу агъэпсыгъ. Федеральнэ проектэу «Спортыр — щыIэныгъэ шапхъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу псауныгъэр зыщагъэ­пытэрэ комплексэу сомэ миллион 20-м ехъу зытефагъэр агъэпсыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат спортсмен ныбжьыкIэхэм адэгущы­Iагъ, еджэнми, спортми гъэхъа­гъэхэр ащашIынхэу афэлъэ­Iуагъ. Мы мафэм футболымкIэ кIэлэцIыкIу купхэм язэнэкъокъуи щыIагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу