Матвей тыфэгушIо

Урысыер — Словакиер — 1:0.
Чъэпыогъум и 8-м Казань щызэдешIагъэх.

2022-рэ илъэсым дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Катар щыкIощт. КIэух зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтхэ командэхэр купхэм ахэтхэу пэшIоры­гъэшъ ешIэгъухэм ащызэнэкъокъух. Урысыер Хорватием, Словакием, Словением, Кипр, Мальтэ адешIэ.

ТихэшыпыкIыгъэ командэ Словакием 1:0-у текIуагъ. КъэлэпчъэIутэу Матвей Сафоновыр ешIэкIо анахь дэгъоу зэхэщакIохэм къыхахыгъ.
Краснодар ифутбол клубэу «Краснодар» щешIэрэ Матвей Сафоновыр икIэлэцIыкIугъом Мыекъуапэ щы­псэузэ баскетбол, футбол ешIэщтыгъ. Ятэ Мыекъопэ «ДинамоМГТУ»-м хэтыгъ.

Матвей Сафоновым иIэпэIэсэ­ныгъэ зэрэхигъахъорэм тегъэгушIо, дунэе спортышхом цIэрыIо щыхъунэу фэтэIо. Опсэу, тичIыпIэгъоу Матвей!