Апэрэ курсым къычIэхьагъэхэм апай

Адыгэ къэралыгъо технологическэ университетым Iоныгъом и 1-м къычIэхьэгъэ ныбжьыкIэхэр мы мафэхэм аугъоигъэх. «Сэ МГТУ-м сыристудент» зыфиIорэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъон ахэм афызэхащагъ. Мы апшъэрэ еджапIэм мыгъэ студент миным ехъу къычIэхьагъ.

Хабзэ зэрэхъугъэу, апшъэрэ еджапIэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэр, интерактивнэ площадкэхэу яIэхэр бэмышIэу студент хъугъэхэм къафаIотагъэх, арагъэлъэгъугъэх.

Iофтхьабзэм ипэублэ ныбжьыкIэхэм шIуфэс къарихыгъ апшъэрэ еджапIэм икъызэIухын зиIахьышIу хэзышIыхьагъэу, ащ и Президентэу ТхьакIущынэ Аслъан. Апшъэрэ еджапIэм илъэс къызэкIэлъыкIохэм гъогоу къыкIугъэр, къиныгъоу зыхэтыгъэхэр, гъэхъагъэу яIэхэр къафиIотагъэх.

Нэужым медицинэ сэнэхьатыр зэзыгъэгъотынэу къычIэхьагъэхэм ащыщэу анахь къэгъэлъэгъон дэгъухэр зиIэхэм ап­шъэрэ еджапIэм иректорэу Къуижъ Саидэ аIукIагъ. Коронавирусым пэшIуекIогъэнымкIэ студентэу зиIахьышIу хэзышIы­хьагъэхэм УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Профсоюзым имедальхэр аритыжьыгъэх.

Мы мафэм интерактивнэ площадкэ 20 фэдизмэ Iоф ашIагъ. Студент хъугъакIэхэм ахэр къакIухьагъэх ыкIи апшъэ­рэ еджапIэм ищыIакIэ хэщагъэ хъугъэх, шъхьадж зыфэщэгъэ лъэныкъом нахь игъэкIотыгъэу кIэупчIагъ.

Инновационнэ технологием епхыгъэ площадкэм екIолIа­гъэхэм продукцие зэфэшъхьаф­хэр къызэрэдагъэкIыхэрэр, «WorldSkills МГТУ – путь к успеху» зыфиIорэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ студентхэм ясэнэхьатхэмкIэ IэпэIэсэныгъэу аIэкIэлъ хъугъэр щыIэныгъэм зэрэпхыращыщтхэр къащыфаIотагъэх. Джащ фэдэу апшъэрэ еджапIэм щызэхащэгъэхэ отрядхэм ныбжьыкIэхэр нэIуасэ афашIыгъэх. Ахэм ащыщых хэбзэгъэуцугъэхэр зыукъохэрэм алъыплъэрэ отрядэу «Кодекс», къэгъэнэжьакIохэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм епхыгъэ шIушIэ движениеу «ДПО МГТУ» зыфиIохэрэр. ЦIыфхэр къэгъэ­нэжьыгъэнхэм ыкIи ошIэ-дэмышIэ Iоф къэхъумэ МЧС-м и IофышIэхэм ягъусэхэу студентхэр IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэр къафаIотагъэх.

Спортым ылъэныкъокIи хэхъо­ныгъэхэр зыщашIырэ чIыпIэхэу апшъэрэ еджапIэм иIэхэр къакIу­хьагъэх. Спорт зэфэшъхьафхэм афытегъэпсыхьэгъэ Iэмэ-псымэхэр нэрылъэгъу афэхъугъэх. Джащ фэдэу наукэм ылъэны­къокIэ зишIэныгъэхэр хэзыгъахъо зышIоигъохэр, проектхэр зыгъэ­хьазырхэрэ площадкэу «Портал проектных команд» зыфиIорэм рагъэблэгъагъэх.

Илъэс къызэкIэлъыкIохэм хэгъэгум ит апшъэрэ еджэпIэ пчъагъэмэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым зэзэгъыныгъэ адишIы­гъэу Iоф ешIэ. Шъхьадж зэ­ригъэгъо­тырэ сэнэхьатым елъытыгъэу IэкIыб къэралыгъо­хэм практикэ зэрэщахьын алъэкIыщтыр ныбжьыкIэхэм къафаIотагъ.

ЕджапIэм студенческэ объединение пчъагъэ иI, ныбжьыкIэхэм ясэнаущыгъэ, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ яшIэныгъэ­хэм ахагъахъо. ГущыIэм пае, Мыекъопэ организациеу «Российский Союз Молодежи», Адыгэ шъолъыр отделениеу Урысые студенческэ отрядхэр, Студенческэ медиа-купыр, нэмыкIхэри.

Апэрэ курсым чIэхьагъэхэ ныбжьыкIэхэм ашIогъэшIэгъонэу площадкэхэр къакIухьагъэх ыкIи шъхьадж шIогъэшIэгъон лъэныкъом зыфигъэзэнэу унашъо ашIыгъ.

ДЕЛЭКЪО Анет.