Яенэрэу Адыгеим щызэхащагъ

Чъэпыогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 4-м нэс Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым изыгъэпсэфыпIэу «Горная легенда» зыфиIорэм ныб­жьы­кIэ гъэсэныгъэ проектэу «Фыщтыр» щызэхащагъ.

Апшъэрэ еджапIэхэм ачIэс ныбжьыкIэхэм агъэхьазырыгъэ проектхэм афэгъэхьыгъэ Урысые зэнэкъокъум Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр хэлэжьэгъагъ ыкIи къы­фагъэшъошэгъэ грантымкIэ мы Iофтхьабзэр зэхищагъ.

Адыгэ Республикэм ыкIи Къыблэ, Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ащыпсэурэ ныбжьыкIэ нэбгыри 120-рэ фэдиз «Фыщт» зыфиIорэ проектым зэрипхыгъ. Илъэс 18-м къыщегъэжьагъэу 35-м нэс ахэм аныбжь. МэфиплIым къыкIоцI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ яшIэныгъэхэм ахагъэхъуагъ.

Форумым кIэщакIо фэхъугъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ и Министерствэ, Мые­къопэ къэралыгъо технологическэ университетыр, Урысые общественнэ организациеу «Урысыем и НыбжьыкIэхэм я Союз и Адыгэ шъолъыр организацие» зыфиIорэм.

Форумым игъэцэкIэкIо дирекцие ипащэу Мыгу Бислъан къы­зэриIуагъэмкIэ, «Фыщтыр» мы илъэсым Адыгеим яенэрэу щы­зэхащагъ. Ар гъэсэныгъэ проектэу щыт. НыбжьыкIэхэм ятворчествэ, социальнэ ыкIи нэмыкI лъэныкъохэмкIэ сэнаущыгъэу ахэлъым хэгъэхъогъэным, шIэныгъэу аIэкIэлъымкIэ зэдэгощэнхэм афытегъэпсы­хьагъ.

— Социальнэ лъэныкъомкIэ ныбжьыкIэхэм чаныгъэ къызхагъэфэныр, дэгъоу лэжьэрэ системэхэр ящысэтехыпIэу яIоф­шIэн зэхащэныр, Урысыем ичIы­пIэ зэфэшъхьафхэм ащы­псэурэ ныбжьыкIэхэр нэIуасэ зэфэхъунхэр ыкIи зэдэлэжьэнхэ амал яIэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэдгъэуцужьырэр, — еIо Бислъан.

Форумым ипрограммэ лъэныкъуиплI къызэлъиубытэу зэхащагъ. Ахэр: студенческэ самоуправлениер зыгъэIорышIэ­жьыныр, медиа, команда PRO, Event ыкIи проектированием фэгъэзагъэр.

Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу ныбжьыкIэхэм гъэсэны­гъэм епхыгъэ блокхэр, интеллектуаль­нэ IофшIэнхэр, форумым илъэныкъо зэфэшъхьафхэм афэгъэ­хьыгъэ джэгукIэхэр, мастер­-классхэр, тренингхэр, Iэнэ хъу­раехэр афызэхащагъэх ыкIи ныбжьыкIэ политикэм, общест­веннэ IофшIэным, студенческэ зыгъэIорышIэжьыным япхыгъэ экспертхэм аIукIагъэх. Творческэ, спортивнэ ыкIи культурнэ Iофтхьабзэхэри щыIагъэх.

Форумыр мэфэкI шIыкIэм тетэу зэфашIыжьыгъ. Iофтхьа­бзэм икIэух гъэсэныгъэ программэхэм анахь чанэу ахэлэ­жьэгъэ ныбжьыкIэхэм серти­фикатхэр афагъэшъошагъэх. ЯшIэныгъэхэм ахагъэхъуагъэу, опы­тэу аIэкIэлъымкIэ зэдэгощагъэхэу ныбжьыкIэхэр зэхэ­кIыжьыгъэх, мыщ фэдэ зэхэхьэ гъэшIэгъонхэм джыри зэрахэлэжьэщтхэр къаIуагъ.

ДЕЛЭКЪО Анет.