Чъэпыогъум и 10-р – мэкъу-мэщымрэ къыдэгъэкIы­жьын промышленностымрэ яIофышIэ и Маф

Мэкъу-мэщымрэ къыдэгъэ­кIыжьын промышленностымрэ яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

Мэкъу-мэщыр Адыгэ Республикэм иэкономикэ илъэныкъо шъхьаIэхэм зэу ащыщ. Сыдигъуи тадэжь хьалыгъум уасэ щыфашIыщтыгъ, чIыгу гупсэм щыфэса­къыщтыгъэх. Къоджэдэсым иIофшIэн анахьэу обществэм ыгъэлъапIэхэрэм, ящыкIэгъэ дэдэу щытхэм ащыщ.

Республикэм имэкъу-мэщ непэ зэхъо­кIыныгъэшхохэр фэхъух. Джырэ уахътэм диштэу ар нахь зэтырагъэпсыхьэ. Рес­публикэм ичIыгулэжьхэм къэралыгъо программэхэр, технологие пэрытхэр, техникакIэр къызфагъэфедэхэзэ, продукциеу къыдагъэкIырэм хагъахъо.

Мэкъу-мэщымрэ къыдэгъэкIыжьынымрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр рес­публикэм иэкономикэ зыкъегъэIэтыгъэ­нымкIэ пшъэрылъ шъхьаIэхэм зэу ащыщ. Адыгеим икъэралыгъо хэбзэ къулыкъу­хэм АПК-м иIофыгъохэм, къоджэдэсхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэным, ныбжьыкIэхэм къуаджэхэр къамыбгынэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын ренэу анаIэ тырагъэты.

Адыгеим ичIыгулэжьхэм яIоф хэ­шIыкI ин зэрэфыряIэм, опытышхо зэряIэм яшIуагъэкIэ республикэм иагропромышленнэ комплекс тапэкIи хэхъоныгъэ зэришIыщтым, инвестиционнэ проектышхохэр зэрагъэцэкIэщтхэм, къоджэдэсхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъызэриIэтыщтым тицыхьэ телъ.

Мэкъу-мэщым иIофышIэхэми, иветеранхэми хьалэлэу зэрэлэжьагъэхэм фэшI тызэрафэразэр ямэфэкI мафэ ятэIо.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу, насып шъуиIэнэу, Адыгейми Урысыеми апае ешъухьыжьэрэ IофышIухэм гъэхъагъэхэр ащышъушIынэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный