Хэлэжьагъэр 400-м ехъущтыгъ

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щыкIуагъ.

Чъэпыогъум илъэс 18-м нэс зыныбжьхэр бэнэпIэ алырэгъуи 3-мэ ащызэнэкъокъугъэх. Шъо­лъыр­хэм къарыкIыгъэ кIалэхэр, пшъашъэхэр 450-рэ фэдиз хъущтыгъэх. Зэхэщэн Iофхэр дэгъоу зэрагъэцэкIагъэхэм ишIуагъэкIэ зэIукIэгъухэр дэгъоу рекIокIыгъэх.

Волгоград, ТIуапсэ, Ермэлхьаблэ, Адыгеим яныбжьыкIэхэр анахь дэгъоу бэнагъэхэм ащыщых. Апэрэ чIыпIи 5-р къыдэзыхыгъэ­хэр Урысыем иныбжьыкIэхэм якIэух зэIукIэгъухэу Ижевскэ шэкIогъум и 6 – 9-м щыкIощтхэм ахэлэжьэщтых.

Адыгэ Республикэм зыщызыгъасэхэу къахэщыгъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ. Пшъашъэхэм якуп Дарья Головиновам, кг 57-рэ, дышъэр къыщихьыгъ. Мария Лодневам, кг 63-рэ, ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тренерхэу Мерэм Саидэрэ Беданыкъо Байзэтрэ пшъашъэхэр агъасэх.

Едыдж Разыет кг 78-м нахьыбэ къэзыщэчыхэрэм ябэныгъ. Джэрзыр ащ къызэрэдихыгъэр игъэхъагъэхэм ахэтэлъытэ. Нарт пшъашъэм тренерэу Нэныжъ Байзэт ипащ.

КIалэхэм язэIукIэгъухэм афэгъэхьыгъэу къатIо тшIоигъор ме­дальхэр зыхьын зылъэкIыщтхэр бэ зэрэхъущтыгъэхэр ары.

Хьатхъохъу Рустам, кг 60, дышъэр къыфагъэшъошагъ, тренерхэр Шъэумэн Байзэтрэ Чэтыжъ Алыйрэ. Мэлыщэ Аскэр, кг 90-м къехъу, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Мамхыгъэ Астемир, кг 90-рэ, тыжьыныр къыхьыгъ. Нарт шъэуи­тIури зыгъасэрэр тренерэу Ацумыжъ Заур.

Нэгъуцу Амир, кг 50, ящэнэрэ хъугъэ, тренерыр Нэгъуцу Азэмат. Хьашхъуанэкъо Дамир, кг 50, ятфэнэрэ хъугъэ, тренерыр Хьашхъуанэкъо Айвар. Байкъулэ Ас­лъан, кг 46-рэ, я 5-рэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерхэр Шъынэхъо Мурат ыкIи Кобл ТIахьир. Я 5-рэ чIыпIэр Дзыбэ Амини къыдихыгъ, кг 60, тренерыр Роман Оробцов.

Жъыдэкъо Аслъан, кг 60, джэрзыр къыдихыгъ, тренерхэр Хьакурынэ Дамир ыкIи Акъущ Мыхьамод.

ТиныбжьыкIэ 11 Урысыем икIэух зэнэкъокъу зэрэхэлэжьэщтым тегъэгушIо, ягъэхъагъэхэм ахагъэхъонэу афэтэIо.