НыбжьыкIэхэм языгъэсапI

«Ставрополье-СУОР» Ставрополь — «АГУ-Адыиф-2» Мыекъуапэ — 22:30 (13:19).
Чъэпыогъум и 4-м Ставрополь щызэдешIагъэх.

«АГУ-Адыиф-2»: къэлэпчъэ­Iутхэр: Черницова, Пивнева; ешIакIохэр: Белозерова, Никулина — 6, Дэргъушъау, С. Морозова — 4, Къэбж — 3, Казиханова — 3, Коваленко — 3, Казанджян — 4, Гильфанова — 4, Кравченко, Добарджич — 3.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«Ставрополье-СУОР» — «Адыиф-2» — 20 : 26 (9:16).
Чъэпыогъум и 5-м Ставрополь щызэIукIагъэх.

«Адыиф-2»: Белозерова — 1, Денисова, Никулина — 5, Дэргъу­шъау, С. Морозова — 6, Къэбжъ — 2, Казиханова — 2, Коваленко — 1, Казанджян — 4, Гильфанова — 2, Кравченко, Добарджич — 3, Чкерницова, Пивнева.

Апшъэрэ купым хэтхэр ешIэкIо ныбжьыкIэх. Суперлигэм щешIэрэ клубхэм ахэхьанхэу загъэхьазыры. «Адыиф-2-м» щапIугъэхэу Дарья Никулинар, Къэбж Заремэ, Алина Казанджян, Диана Казихановар, Екатерина Пивневар, нэмыкIхэри суперлигэм щешIэх. Тиклуб шъхьаIэу «Адыифым» пшъашъэхэр рагъэблагъэхэзэ, яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо.

ЧIыпIэхэр

1. «Астраханочка-2» — 12
2. ЦСКА-2 – 10
3. «Динамо-2» — 8
4. «Лада-2» — 8
5. «Кубань-2» — 6
6. «Звезда-2» — 6
7. «Ростов-Дон-2» — 5
8. «АГУ-Адыиф-2» — 4
9. «Университет-2» — 2
10. «Алиса-2» — 2
11. «Ставрополье-СУОР» — 1
12. «Луч-2» — 0.

ШъунаIэ тешъудз: командэхэм ешIэгъу пчъагъэу яIагъэр зэфэдэп. «Адыиф-2-м» зэIукIэгъуи 4 иIагъэр.
«Адыиф-2-м» изи­чэзыу ешIэгъухэр Ростов-на-Дону щыкIуагъэх. КIэуххэм шIэхэу шъуащыдгъэгъозэщт.