ЕджэпIэ унэр къызэIуахыжьыгъ

Адыгэ къэралыгъо университетым адыгэ филологиемрэ культурэм­рэкIэ ифакультет зычIэт унэу агъэкIэжьыгъэр мы мафэхэм мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыжьыгъ.

Адыгэ культурэм икъэухъу­мэн, икъэIэтын, ихэгъэхъон фэ­гъэхьыгъэ факультетыр 2000-рэ илъэсым мы унэм къэкIожьыгъагъ. Илъэс зэкIэлъыкIохэм ар жъы хъугъэ. ГъэрекIо къыще­гъэжьагъэу игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр мыщ рашIылIэнхэу рагъэжьэгъагъ. Ышъхьэ, псырыкIуапIэхэр зэ­блахъугъэх, итеплъэ ыкIи ­ыкIоцI игъэкIотыгъэу агъэкIэжьыгъ, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ псэуалъэхэмкIэ зэтырагъэпсы­хьагъ. Джащ фэдэу унэр зыдэт щагум гъэцэкIэжьынхэр щы­кIуагъэх.

МэфэкI Iофтхьабзэм къы­рагъэблэгъагъэх АР-м культу­рэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ илIыкIоу Мамый Марыет, лингвистикэмкIэ «СИЛ Интернешнел» зыфиIорэ Дунэе институтым ишIэныгъэлэжь-лингвистэу Феер Райнер, нэмыкI­хэри.

Адыгэ къэралыгъо универ­ситетым иректорэу Мамый Даутэ Iофтхьабзэм къекIолIа­гъэхэм шIуфэс къарихыгъ. ­Лъэпкъ факультетым Iоф щызышIэхэрэм ыкIи щеджэхэрэм къафэгушIуагъ.

— Адыгэ лъэпкъ культурэм фэлэжьэрэ факультетыр зычIэт унэ гъэкIэжьыгъэм ипчъэхэр непэ къызэIутэхыжьых. ИгъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр ащ етшIылIагъэх, аужырэ шапхъэхэм джы ар адештэ. ИIофшIэнкIэ факультетыр къахэщынэу, бзэ зэгъэшIэным ыкIи культурэм и Дунэе гупчэ тшIынэу тыфай, джы ащ Iоф дэтшIэщт, — ­къы­Iуагъ Мамый Даутэ.

Лъэпкъ факультетым икIэлэ­егъаджэхэм ыкIи истудентхэм къафэгушIуагъэх Аулъэ Юрэ, Шъхьэлэхъо Аскэр, Феер Райнер. Бзэм изэгъэшIэн лъагъэ­кIотэнэу, гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу ахэр къафэлъэ­Iуагъэх.

Факультетым идеканэу Хьамырзэкъо Нуриет учреждением игъэцэкIэжьынкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэхэм зэрафэразэр къыIуагъ. Унэр аужырэ шап­хъэхэм зэрадиштэрэм фэдэу шIэныгъэхэми зэрэщахагъэ­хъощтыр, екIолIакIэхэр, ушэтыныкIэхэр зэрэзэхащэщтхэр, адыгабзэм, адыгэ культурэм якъэухъумэн зэрэлъагъэкIотэщтыр, проектыкIэхэм, технологиякIэхэм Iоф зэрадашIэщтыр къыIуагъ.

Нэужым лентэ плъыжьыр Шъхьэлэхъо Аскэррэ Мамый Даутэрэ зэпаупкIыгъ, Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэр ыкIоцI рагъэблэгъагъэх.

Аудиториехэр зэкIэ зэтегъэ­псыхьагъэх, нэфынэх, ачIэт Iэмэ-псымэхэр кIэх. Студентхэр зыщеджэщтхэ аудиториехэм анэмыкIэу хьакIэщитIу щагъэ­псыгъ. IэпэIасэхэми кабинет шъхьаф афыхахыгъ, дышъэидэм, Iэпэщысэхэм яшIын ныбжьыкIэхэм зафагъэсэн амал яIэщт.

Iофтхьабзэр адыгэ джэгукIэ аухыгъ.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан ты­рихыгъэх.