АIэшъхьитIукIэ къалэжьырэ гъэхъагъ

Непэ — мэкъу-мэщым щыла­жьэхэрэм я Маф. Адыгеир мэкъумэщ шъолъырэу зэрэщытым ишыхьатэу унэе хъызмэтшIапIэхэр бэу итых ыкIи ахэм къэралыгъо IэпыIэгъу агъоты. Ахэм зэу ащыщ Абый Байзэт зипэщэ фермэр.

2020-рэ илъэсым сомэ миллиони 5-рэ мин 700-рэ хъурэ къэралыгъо грантыр къырихыгъ. Бизнес цIыкIум IэпыIэгъу езыгъэгъотырэ фондэу Кобл Азэмат зипащэм ишIуагъэкIэ Абый Байзэт ихъыз­мэтшIапIэ ар къыдэхъугъ. «Апэрэ IэпыIэгъур 2017-рэ илъэсым къитхы­гъагъ. Мылъкур зэрэдгъэзекIуагъэр, зыпэIудгъэ­хьагъэр фондым иIэшъхьэтет инэры­лъэ­гъоу IофшIэнэу зэшIотхыгъэм ишIуа­гъэкIэ хахъохэри тфэхъугъэх. — Байзэт мэкъу­мэщ IофшIэныр зэрэмыпсынкIэр игущы­Iэхэм къахэщыгъ. — Ахъщэр къыуаты­гъэу оIо къодыекIэ хъурэп. Iофым уишъып­къэ епхьылIэн, угушхоу ухэхьан фае. IэпыIэгъум лъэбэкъу пчъагъэу зедзы».

2020-рэ илъэсым къэралыгъо грантэу къырахыгъэр ятIонэр. ХъызмэтшIапIэм къыIэкIэхьэгъэ мылъкур лъэныкъо зэфэшъхьафхэм апэIухьагъ: мэкъумэщ техни­кэр (трактор МТЗ-80-р, ащ игъусэ мэкъумэщ пылъхьэхэр – зэрэупкIэщтыр, лэжьыгъэр, мэкъур зэрэуугъоижьыщтхэр) къызIэкIагъэ­хьагъ, фермэм ищыкIэгъэ Iэмэ-псымэхэр (щэ гъэучъыIалъэхэр) къащэфыгъэх, хъыз­мэтшIэпIэ псэуалъэхэр агъэкIэжьыгъэх, зэкIэмэ анахь зыщыгушIукIыхэрэр – чэм 25-рэ къызIэкIагъэхьагъ. Щылэ, мэзэе, гъэтхэпэ мазэхэм чэмышъхьэ пчъагъэм джыри къыхэхъонэу пэплъэщтых.

Адыгеим щэ къызщахьыжьырэ хъыз­мэтшIапIэхэм япчъагъэ щыхагъэхъоным анаIэ зэрэтетым ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат гъэрекIо Абый Байзэт ихъызмэт­шIапIэ зеблагъэм хигъэунэфыкIыгъ. ЗыцIэ Iугъэ адыгэ къуаем икъыдэгъэкIын хэгъэхъогъэныр ащ занкIэу епхыгъ. «Мэкъумэщ-къыдэгъэкIыжьын хъызмэтым къэралыгъо IэпыIэгъу егъэгъотыгъэнымкIэ программэ пчъагъэхэм Iоф адэтэшIэ ыкIи муниципалитетхэм япшъэрылъыр — къоджэдэсхэм ахэм афэгъэхьыгъэ къэбарыр аIэкIагъэхьаныр, яфедэкъэкIуа­пIэ хъущтхэр адэIэпыIэхэзэ зэхягъэщэгъэнхэр ары. Мэкъумэщ хъызмэт цIыкIухэр къуаджэм экономикэ хэхъоныгъэ езыгъэшIыщт къэкIуапIэх. Сомэу ащ халъхьэрэ пэпчъ зэхъокIыныгъэшIухэр къыдэкIох — IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр щыIэ мэхъух, чIыпIэ бюджетым хахъо фэхъу, къоджэ псэупIэхэм язэтегъэпсыхьан ащкIэ къаIэтын алъэкIыщт, экспортымкIэ амалэу шъолъырым IэкIэлъы­ми нахь зеушъомбгъу», — къыIуагъ ЛIышъхьэм.

Абый Байзэт Хьатыгъу­жъыкъуае щыщ, ау яуна­гъокIэ станицэу Джаджэм щэп­сэух. Унэе хъызмэтым унагъор зэрэщытэу хэщагъ.

Ишъхьэгъусэу Жаннэ къуае изыхырэ бзылъфы­гъэхэм ахэтэу мэлажьэ, япшъа­шъэу Асиетрэ якIалэу Илясрэ янэрэ ятэрэ IэпыIэгъу афэхъух. Мыекъуапэ, Краснодар, Москва арагъэ­щэрэ къуаер зэдалъхьэ. ДжырэкIэ хъызмэтшIапIэр зыдэлажьэрэр къое цIынэм ыкIи хьакукIэ гъэгъугъэм якъыдэгъэкIын. Унагъом щыщхэр ахэтэу хъызмэтшIапIэм нэбгырэ 15 щэлажьэ. «Мэкъумэщ хъызмэтым ухэтыныр, ущылэжьэныр Iоф псынкIэп, ау хахъохэм такIэхъопсызэ Iоф тэшIэ, зэшIотхырэм гушхуагъэ къытхелъхьэ, тыкIэгушIужьы», — Байзэт яIофшIэн зэфэхьысыжь къыфишIыгъ. Илъэсищ къэс, шапхъэу пылъымкIэ, къэралыгъо IэпыIэгъур къипхынымкIэ тхылъхэр фондым епхьылIэмэ хъущт. Арышъ, зичэзыу грантыр 2023-рэ илъэсым къырихынэу Абый Байзэт щэгугъы. Фэдэ IэпыIэгъур бгъэзекIошъуным, шIуагъэ къыкIэбгъэ­кIоным, мылъкур зыхаплъхьэрэм федэ къебгъэтыжьышъуным шIыкIэрэ, кIуа­чIэрэ, шъыпкъагъэрэ хэплъхьашъунхэм мэхьанэшхо яI. А зэпстэур зэшIозыхырэ мэкъу­мэщышIэхэм яIофшIэн осэ лые фэшIыгъуай. Шъолъыр экономикэм изы Iахь пытэу хэуцох, мэкъу-мэщым ышIырэ гъэхъагъэхэр аIэшъхьитIукIэ къа­лэжьы.

Тэу Замир.