Апэрэ дзэ егъэджэнхэр рагъэжьагъэх

Запасым щыIэ цIыфхэр псынкIэу къаугъоирэ купхэм ахэгъэхьэгъэнхэмкIэ проектэу «БАРС-м» игъэцэкIэн Урысыем щэкIо. Адыгэ Республикэри мыщ хэлажьэ.

Тишъолъыр щыпсэухэу мы проектым хэхьэгъэ апэрэ нэбгырэ 200 фэдизыр чъэпыогъум и 7-м егъэджэнхэм аща­гъэх.
АР-м идзэ комиссар шъхьаIэу Александр Авериным къызэриIуагъэмкIэ, проектэу «БАРС-м» игъэцэкIэн къэралыгъом зыкъэухъумэжьыгъэнымкIэ амалэу IэкIэлъым хэгъэхъогъэнымкIэ IофшIэнэу рихъухьагъэхэм ахэхьэ, ащ ишIуагъэкIэ запасым щыIэ цIыфхэр псынкIэу агъэхьазырынхэ алъэкIыщт.

— Непэ ращэжьэгъэ гуфитхэр (добровольцэхэр) мэфищэ полигоным къэ­тыщтых. IэнэтIэ гъэнэфагъэхэр яIэхэу дзэ частьхэм арапхыщтых. ТехникакIэм игъэфедэнкIэ ыкIи дзэ къулыкъум ылъэ­ныкъокIэ шIэныгъэу аIэкIэлъхэм ахэгъэ­хъогъэнымкIэ егъэджэнхэр афызэхащэщтых. Джащ фэдэу илъэс къэс шIэныгъэу зэрагъэгъотыгъэр агъэпытэным фэшI игъэкIотыгъэ дзэ егъэджэнхэм ахэлэжьэщтых. Проектэу «БАРС-м» хахьэу резервым хэтхэу дзэ егъэ­джэн-зэрэугъойхэм ахэлажьэхэрэм яIофшIэн­кIэ зыпари пэрыохъу къафэхъущтэп, гурыт лэжьапкIэу къахьырэм тефэрэ компенсациер ахэр зыщылэжьэрэ предприятием къаритыжьыщт, — къыIуагъ А. Авериным.

Дзэ комиссарым къызэ­рэхигъэщыгъэм­кIэ, резервым хэтэу къулыкъур зыхьын гу­хэлъ зиIэхэр проектым хэгъэхьэ­гъэнхэм егъэзыгъэ Iоф хэлъэу щытэп, ежь яшIоигъоныгъэкIэ илъэсищ зэзэгъыныгъэм мыхэр кIэтхагъэх. Ащ дакIоу шIоигъо­ныгъэ зиIэ пстэури «БАРС-м» хэлэжьэнхэ алъэкIыщтэп. ЗипсауныгъэкIэ къулыкъум къекIу­хэу дзэ учетым хэтхэр, гъэсэныгъэ ыкIи сабыищым нахь мыбэу зиIэхэр ары хагъэхьагъэхэр.

— Проектэу «БАРС-м» хэлажьэхэрэм дзэ къулыкъу­шIэхэм фэгъэкIотэныгъэу яIэ­хэм фэдэхэр зэкIэ къафыда­лъыта­гъэх, — къеIуатэ Александр Авериным. — Илъэс къэс медицинэ уплъэкIунхэр арагъэ­шIыщтых, ахъщэ ыкIи щыгъынхэр аратыщтых, УФ-м игъэсэныгъэ учреждениехэм ащарагъэджэщтых. Урысыем имедицинэ учреждениехэм зафагъэзэн алъэкIыщт, ащ нэмыкIэу контракт шIыкIэм тетэу дзэ къулыкъум хэхьанхэ ыкIи Урысыем иапшъэрэ дзэ еджапIэхэм ачIэхьанхэ алъэкIыщт. Къу­лыкъур ахьыфэ ахъщэ аратыщт, ар зыфэдизыщтыр званиеу ыкIи IэнатIэу иIэм ялъыты­гъэщт.

Резервым хэтэу къулыкъур зыхьыщтхэм ащыщхэм гущыIэгъу тафэхъугъ.

Данил Кызыловыр Мыекъуапэ щэ­псэу, дзэ къулыкъум хэшIыкI дэгъу фызиIэхэм ащыщ:

— Мы проектым хэтыщтхэр зэраугъо­ихэрэм икъэбар зызэхэсэхым дзэ комиссариатым сыкIуи, илъэсищ зэзэгъы­ныгъэм сыкIэтхагъ. Типшъэрылъыщтхэр игъэкIотыгъэ дэдэу къэсIонхэу джыри сшIэрэп, ау тикъэралыгъо къэтыухъумэныр сыдигъуи зэрэтипшъэрылъыр къызгурыIоу щыт. Илъэси 5-рэ чIыпIэ зэфэшъхьафхэм, зэо-зэпэуцужьхэр зыдэщыIэхэм къулыкъур ащысхьыгъ. Сиунагъо зэрэсIыгъыщтым сыдегупшыси проектым сыхэлэжьэнэу исхъухьагъ.

Мыекъопэ районым щыщ кIэлэ ныбжьыкIэу Алексей Саяпиныр общественнэ IофшIэнхэм чанэу ахэлажьэ.

— Хэгъэгур къэзыухъумэщт ныбжьыкIэхэр дзэ комиссариатым щаугъоих заIом, сэ сишIоигъоныгъэкIэ проектэу «Барс-м» зыхязгъэтхагъ, — къыIуагъ ащ. – Сызыфэгъэзэгъэщтыр сымышIэу, гумэкIыгъо сыхэтэу щытэп. Къытфагъэу­цурэ пшъэрылъыр зэрэзгъэцэкIэщтым сыпылъыщт.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.