КIэныбэ Руслъан Шыхьамызэ ыкъор

Федеральнэ казначействэм АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу КIэныбэ Руслъан ыныбжь илъэс 52-м итэу идунай ыхъо­жьыгъ.


ШышъхьэIум и 15-м 1970-рэ илъэсым Лахъщыкъуае къыщыхъугъ.

Илъэс 20-рэ Федеральнэ казначействэм и ГъэIорышIапIэ ар фэлэжьагъ — Теуцожь районымкIэ, АдыгэкъалэкIэ икъутамэхэм япащэу, нэужым, 2010-рэ илъэсым къыщыублагъэу республикэмкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу.

КIэныбэ Руслъан Iоф зыщишIэгъэ къулыкъум, нэмыкI гъэцэкIэкIо къулыкъухэм ятынхэр къылэжьыгъэх, Урысые Федерацием я 2-рэ класс зиIэ и Къэралыгъо советникыгъ, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ экономистыгъ, экономическэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатыгъ, доцентыгъ.