Дунаим дышъэр къыщихьыгъ

Дунаим иныбжьыкIэхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу Италием щыкIуагъ. Хэгъэгу 74-мэ ябэнэкIо 500-м нахьыбэ хэлэжьагъ.

Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэм язэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ ТIуапсэ щыщ нарт шъаоу Нэгъуцу Абрек, килограмм 66-рэ къэзыщэчыхэрэм якуп дышъэр къыщыдихыгъ. Илъэс 18 зыныбжьхэм язэнэкъокъу 2019-рэ илъэсым Абрек апэрэ чIыпIэр дунаим къыщихьыгъагъ.

Нэгъуцу Абрек Италием зыщэбанэм, Португалием щыщэу Диого, Таджикистан къикIыгъэ Ше­ровым атекIуагъ. Европэм иныбжьыкIэхэм язэIукIэгъухэу Люксембург щыкIуагъэхэм Украинэм ибэнакIохэу Казимировымрэ Гончаренкэмрэ джэрз медальхэр къащахьыгъэх. Украинэм къикIыгъэхэм А. Нэгъуцум гугъэ аримытэу зэIукIэгъухэр къашIуихьыгъэх.

Финалныкъом Францием ибэ­накIоу Люксембург апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ М. Гоберрэ А. Нэгъуцумрэ щызэнэкъокъугъэх. Бэнэгъу уахътэр аухынымкIэ нэгъэупIэпIэгъу заулэ къэнагъэу А. Нэгъуцур «къабзэу» французым текIуагъ.

Дышъэм фэгъэхьыгъэ кIэух зэIукIэгъум Германием щыщ Леннарт Шламбергрэ Нэгъуцу Абрек­рэ щызэIукIагъэх. Нэмыц бэнакIом Европэм изэIукIэгъухэм джэрзыр гъогогъуи 5 къащихьыгъ. Дышъэр дунаим къыщыдихын имурадэу ТIуапсэ щапIугъэ нартым IукIагъ.

Абрек нэгъэупIэпIэгъу 45-рэ нахь бэнапIэм щигъэкIуагъэп. Л. Шламберг ыпэкIэ къызелъым, Абрек пытэу уцугъэ. ШIыкIэшIу къыгъоти, ыгъэчэрэгъугъ, текIоныгъэр къыдихыгъ.

— Дышъэр дунаим къыщыдэсхы сшIоигъоу зэнэкъокъум сыхэлэжьагъ, — къыIуагъ А. Нэгъуцум. — Европэм изэIукIэгъухэм текIоныгъэр къащысхьын зэрэсымылъэ­кIыгъэр лъэшэу сыгу къеуагъ. Италием сыщыбанэ зэхъум, кIуа­чIэр ыкIи къулаир зэгъусэхэу зэрэзгъэфедэщтхэм сигъэгумэкIыщтыгъ. Гъунэ имыIэу сафэраз тренерхэм, ныбджэгъухэм, къыс­фэгумэкIыхэрэм. Ахэр гукIэ зэрэ­сигъусэхэм, гущыIэ фабэу къысаIорэм яшIуагъэкIэ бэнэгъум нахьышIоу зыфэзгъэхьазырыгъ.

— Нэгъуцу Абрек зыгъасэрэр ят — ар Урысыем изаслуженнэ тренерэу Нэгъуцу Джамболэт, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу Бастэ Сэлымэ. — Джамболэт Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт къыухыгъ. Нэгъуцухэм яспорт унагъо бэрэ тыIокIэ, IэпыIэгъу тызэфэхъу. Абрек ды­шъэр дунаим къызэрэщыдихыгъэм фэшI тыфэгушIо.

Нэгъуцухэр Адыгеим иныбджэгъушIух. Тигъэзетеджэхэм ацIэкIэ тафэгушIо, ямедальхэм ахагъэхъо­нэу, Олимпиадэ джэгунхэм ахэлэжьэнхэу Тхьэм тафелъэIу. Шъоп­сэу Нэгъуцухэр! Шъуигъэхъа­гъэхэм Адыгэ Республикэр арэгушхо.

Сурэтхэм арытхэр: Нэгъуцу Абрек, Нэгъуцу Джамболэт; Нэгъуцу Абрек мэбанэ, шъошэ шIуцIашъор щыгъ.