Ветеранхэм апай

УФ-м и Правительствэ Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм псэукIэ амалэу яIэр нахьышIу шIыгъэным пэIуагъэхьащт ахъщэу шъолъырхэм афатIупщыщтыр ыгъэнэфагъ. Адыгеим сомэ миллионищым ехъу ахъщэ тедзэу къыфэкIощт.

— Тятэхэу, тятэжъхэу нэмыц техакIом тишъхьафитыныгъэ ащызыухъумагъэхэм шъхьэ­кIафэ афэтшIынэу, тынаIэ атетынэу къалэжьыгъ. ПсэукIэ амал тэрэзхэр, Iэрыфэгъу щыIакIэ яттыныр типшъэрылъ, ары афэтшIэжьын тлъэкIыщтыри. Федеральнэ Гупчэр къызэрэддеIэрэм ишIуагъэкIэ мы лъэныкъомкIэ тиIофшIэн нахь дгъэлъэшын тлъэкIыщт, — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Федеральнэ бюджетым щагъэнэфэгъэ ахъщэри зэрэхэтэу, Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм псэукIэ амал тэрэзхэр ятыгъэнхэм пэIуигъэхьанэу зэкIэмкIи сомэ миллиони 5,9-рэ Адыгеим мы илъэсым къыфэкIощт.

УФ-м и Къэралыгъо Думэ Адыгеим ыцIэкIэ щыIэ Владислав Резник («Единэ Россием» ифракцие хэт) ишIушIагъэкIэ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ и Комиссиеу бюджет ахъщэхэм ягощын фэгъэзагъэм Адыгеим мы IэпыIэгъур къыфэкIоныр игъоу ылъытагъ.