Адыгеим сомэ миллиардрэ ныкъорэм ехъу къыфэкIощт

Шъолъырхэм еджапIэхэм яшIын пэIуагъэхьащт ахъщэу 2023-рэ илъэсым нэс афатIупщыщтыр УФ-м и Правительствэ ыгъэнэфагъ.

Адыгеим ащ зэрэхэфэгъэ сомэ миллиардрэ миллион 697,6-м щыщэу сомэ миллион 463-р 2022-рэ илъэсым къы­фэкIощт, сомэ миллиардрэ миллион 234,4-р къыкIэлъыкIорэ 2023-м къатIупщыщт. А ахъщэмкIэ зыр нэбгырэ 1100-мэ телъы­тагъэу къалэу Мыекъуапэрэ Тэхъутэмыкъое районымрэ еджапIэхэр ащашIыщтых.

УФ-м и Къэралыгъо Думэ Адыгеим ыцIэкIэ щыIэ Владислав Резник («Единэ Россием» ифракцие хэт) ишIушIагъэкIэ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ и Комиссиеу бюджет ахъщэхэм ягощын фэгъэзагъэм Адыгеим мы IэпыIэгъур къыфэкIоныр игъоу ылъытагъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, УФ-м и Президентэу Владимир Путинымрэ АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Муратрэ зэдэгущыIэгъоу джырэблагъэ яIагъэм зигугъу щашIыгъэхэм ащыщ еджапIэхэм яшIын. Республикэм ипащэ 2024-рэ илъэсым нэс еджэпIитф Адыгеим щагъэуцун гухэлъ зэря­Iэм Президентыр щигъэгъозагъ.

— КIэлэцIыкIухэм гъэсэныгъэ ягъэгъотыгъэнымкIэ амалышIухэр еджапIэхэм ятыгъэн­хэу, зы сменэм зэкIэри те­гъэхьа­жьыгъэнэу Владимир Путиным пшъэрылъ къытфишIыгъ. Гъэсэныгъэм исистемэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм, лъэхъаным ди­штэу зэтегъэпсыхьэгъэ еджэпIакIэхэр къызэIухыгъэнхэм афытегъэпсыхьэгъэ проектыбэ аужырэ илъэсхэм респуб­ликэм щыпхырыщыгъэ хъугъэ. Федеральнэ пащэхэр лъэшэу IэпыIэгъу къытфэхъух, арышъ, а IофшIэныр тапэкIи лъыдгъэ­кIотэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.
Къэралыгъо Думэм идепутатэу Владислав Резник къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, сменитIоу зэрэрагъаджэхэрэм еджапIэхэр къытещыжьыгъэнхэм республикэр ыуж ит. Аужырэ илъэс­хэм пстэумкIи нэбгырэ 3445-мэ ателъытагъэу еджэпIиплI къызэIухыгъэ хъугъэ. Ахэр къалэу Мыекъуапэ, поселкэхэу Инэм, Яблоновскэр зыщашIыгъэхэр.

— Республикэ пащэхэр тигъусэхэу тызэдеIэзэ лъэпкъ проектхэу «Гъэсэныгъ», «Демография» зыфиIохэрэм къа­дыхэлъытагъэу IэпыIэгъу Адыгеим къыратынэу къыдэтхыгъ. ЕджапIэхэм икъоу чIыпIэхэр зэрямыIэхэр дэгъэ­зыжьыгъэным тыпылъ. 2024-рэ илъэсым нэс еджэпIитф къызэIутхынэу гухэлъ тиI. Илъэсищым ателъытэгъэ бюджетэу Къэралыгъо Думэм Iоф зыдишIэрэм мы проектхэм апае федеральнэ IэпыIэгъу къытатынэу хэгъэхьэгъэным ыуж тит, — къыIуагъ Владислав Резник.