Шыгъачъэр

Адыгэ Республикэм ия 30-рэ илъэс игъэмэфэкIын тегъэпсыхьэгъэ шыгъачъэр чъэпыогъум и 4-м Мыекъуапэ ишыкъэгъэчъапIэ щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат а спорт Iофтхьабзэм хэлэжьагъ.


Джащ фэдэу Iофтхьабзэм щыIагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ Адыгеим ыцIэкIэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, Адыгеим ипарламент идепутатхэр, республикэм щыпсэухэрэмрэ ихьакIэхэмрэ.

Лъэпкъ Iэпэщысэхэм якъэгъэлъэгъон шыкъэгъэчъапIэм къыщызэIуахыгъагъ, лъэпкъ IэшIагъэхэмкIэ мастер-классхэр къыщатыгъэх. Адыгеим итворческэ коллективхэмрэ иартистхэмрэ къа­гъэхьазырыгъэ концертыр цIыфхэм агу рихьыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыным икъыдэхын нэбгыри 10 фэбэнагъ. Дзыбэ Мыхьамэт ишэу Лиссабон мы зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр щиубытыгъ. ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэр Каппушев Мырзэбэч ишэу Чикаго ары. Я 3-рэ чIыпIэр ыхьыгъ Дзыбэ Мыхьамэт ишэу Профи Джет.

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ Адыгеим ыцIэкIэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат ары шыгъачъэм щатекIуагъэхэм тынхэр афэзыгъэшъошагъэр.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм, Адыгэ Рес­публикэм иминистрэхэм я Кабинет, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу МэщбэшIэ Исхьакъ, Адыгэ республикэ шыкъэгъэ­чъапIэм, Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм, Адыгэ Республикэм ишы спортивнэ сообществэ ацIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтынхэм якъы­дэхынкIи мы мафэм зэнэкъокъухэр шыкъэгъэчъапIэм щыкIуагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу