Филармонием щыкIогъэ зэхахьэр

Адыгэ Республикэр загъэпсыгъэр илъэс 30 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэр Адыгэ Республикэм и Къэ­ралыгъо филармоние бэрэскэшхом щыкIуагъ. Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм къырагъэблэгъэгъэ хьакIэхэми, республикэм щыпсэухэ­рэми мэфэкIымкIэ афэгушIуагъ.

Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэра­лыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан, Адыгэ Рес­публикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, рес­публикэ парламентым идепутатхэр, федеральнэ, республикэ къулыкъухэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр, лэ­жьэ­кIо коллективхэм, общественнэ оранизациехэм ялIыкIохэр.

Республикэм и ЛIы­шъхьэ ипсалъэ зэрэщы­хигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Адыгеим гъэхъагъэу ышIыгъэхэр Джарымэ Аслъан, Шъэумэн Хьазрэт, Тхьа­кIущынэ Аслъан ацIэ епхыгъэх, республикэм ихэхъоныгъэ ахэм яIахьы­шхо хашIыхьагъ.

«Бэ тшIагъэр. Ау Адыге­им исхэр къыддемыIэ­щтыгъэхэмэ, а пстэур тфы­зэшIокIыщтыгъэп. Рес­публикэм гъэхъагъэу иIэ­хэр зэкIэми зэдытигъэ­хъагъ. ТызэгурыIоу, тIэ зэкIэдзагъэу тэлажьэ, рес­публикэм иIофыгъохэр тызэгъусэу зэшIотэхых, къиныгъохэр зэпытэчых», — къыIуагъ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ.

Республикэм ипащэ зэхахьэм къекIолIагъэхэм агу къыгъэкIыжьыгъ Адыгеим ия 100-рэ илъэс къэкIорэгъэм зэрэхагъэу­нэфыкIыщтыр, ащ епхы­гъэу культурэ, спорт Iоф­тхьэбзабэ зэрэзэхащэщтыр.

Зэхахьэм икIэух КъумпIыл Мурат Адыгеим ис­хэм псауныгъэ пытэ яIэ­нэу, мамырэу псэунхэу, республикэми, Урысыеми апае текIоныгъакIэхэр ашIынхэу афэлъэIуагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет— Ха­сэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэри мэфэ­кIымкIэ къэзэрэу­гъои­гъэхэм къафэгу­шIуагъ.

Адыгэ Республикэм ипрофессиональнэ артистхэмрэ итворческэ коллективхэмрэ къатыгъэ концертым мэфэкI Iофтхьа­бзэр къыгъэдэхагъ.