«Ошъутенэр» имэфэкI фэкIо

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иансамблэу «Ошъу­тенэр» зызэхащагъэр илъэс 25-рэ мэхъу.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм тыпэгъокIызэ, музыкальнэ искусствэм ихэхъоныгъэхэр къыхэтэгъэщых. 1996-рэ илъэсым зэхащэгъэ эстрадэ ансамблэу «Ошъутенэр» пытэу ылъэ теуцуагъ.

Егъэжьэгъур сыдигъокIи ­къин. Краснодар краим Адыгеир ­къызыхэкIыжьым республикэм щызэхащэгъэ творческэ купхэм «Ошъутенэр» ащыщ. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иапэ­рэ министрэу Хьанэхъу Адам кIэщакIо фэхъуи, эстрадэ ансамблэу «Ошъутенэр» тиIэ хъу­гъэ. ЯщыкIэгъэ кадрэхэм якъыхэхын министрэм мэхьэнэ ин ритыщтыгъ.

Исэнэхьат феджэгъэ ныб­жьыкIэу Гъот Аслъан художест­веннэ пащэу агъэнэфагъ. Ростов къэралыгъо консерваториер къыухыгъ, композитор. Музыкальнэ искусствэр шIу зыща­лъэгъурэ унагъом ар щапIугъ.

Дунэе эстрадэм, лъэпкъ искусствэм ащыгъозэ Гъот Ас­лъан апэрэ лъэбэкъухэр ышIынхэм фэшI артист цIэрыIохэр хэгъэгум ишъолъырхэм къарищыгъэхэп. Орэд къэзыIон зылъэкIыщтхэр Адыгэ Республикэм къыщигъотыгъэх. «Ошъутенэм» хэтыгъэхэ Нэхэе Тэмарэ, Кушъэкъо Симэ Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэ хъугъэх. Ирыгъо Залим, МэщлIэкъо Дарин, нэмыкI­хэри ансамблэм дэлэжьагъэх.

Орэдым икъыхэхын

Гъот Аслъан художественнэ пащэу зэрэщытым дакIоу, произведениехэр ыусыщтыгъэх, адыгэ орэдхэри къыIощтыгъэх. Мэкъэ IэтыгъэкIэ лъэпкъ орэдыр къыхидзэзэ, къэIокIэ гъэшIэгъонхэр къыгъотыщтыгъэх. ХьакIэм фэгъэхьыгъэ орэдыр бэмэ агу рихьыщтыгъ. А орэдым нэмыкI зэхамыхыщтми, искусствэм пыщагъэхэм «Ошъутенэр» ашIогъэшIэгъоныгъ.

УсакIохэу Хъурмэ Хъусен, Бырсыр Абдулахь, Цуамыкъо Долэт, фэшъхьафхэм ягущы­Iэ­хэм атехыгъэ орэдхэр «Ошъутенэм» къыIощтыгъэх.

Аужырэ илъэсхэм «Ошъутенэм» ихудожественнэ пащэр композиторэу, Адыгэ Респуб­ликэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу ХьакIэко Алый. Директорыр Адыгэ Рес­публикэм культурэмкIэ иза­служеннэ IофышIэу ХьакIэко Асыет.

ШIэныгъэлэжьэу, тхакIоу ЛIы­Iужъу Адамэ игущыIэхэм ате­хыгъэ орэдэу адыгэу ущытыным фэгъэхьыгъэм «Ошъутенэм» ирепертуар къыгъэбаигъ. Орэдым къыпкъырыкIырэ гупшысэхэм яхьылIэгъэ пчыхьэзэхахьэр игъэкIотыгъэу филармонием щыкIуагъ.

Тамэ езытыхэрэр

Орэдым тамэ езытыхэрэр Адыгеим щашIэх. Даутэ Сусанэ, КIэрэщэ Эдуард, Хъут Рустам республикэм изаслуженнэ артист хъугъэх. ПIатIыкъо Маринэ, Мамхыгъэ Маринэ, Жарэкъо Руслъан, нэмыкIхэри ансамблэм иорэдыIох.

Юрий Конжиныр урыс, ти­лъэпкъ орэдхэр адыгабзэкIэ къеIох, Адыгэ Республикэм щыкIорэ мэфэкI зэхахьэхэр зэ­рещэх, адыгэ къашъохэр дахэу къешIых.

— Адыгэ орэдхэр къэтIонхэр, лъэпкъ музыкальнэ искусствэр цIыфхэм алъыдгъэIэсыныр ти­пшъэрылъ шъхьаIэу тэлъытэ, — къеIуатэ ХьакIэко Алый. — «Ошъутенэр» къырыпшIэжьынэу репертуар хэхыгъэ иI. Адыгэ Республикэм имэфэкI зэха­хьэ­хэм тахэлажьэзэ, цIыфхэм нахь агу рихьырэ орэдхэм ятэ­гъэ­дэIух. Тафэраз Правительствэм, зэкIэ IэпыIэгъу къытфэхъухэрэм.

«Ошъутенэр» Москва, Чэчэным, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар ыкIи Ставрополь крайхэм, Адыгеим ирайонхэм ащыIагъ. Концертхэр къащи­тыгъэх, фестивальхэм тапэкIи ахэлэжьэщт. Илъэс 25-рэ зэ­рэхъурэр «Ошъутенэм» хигъэу­нэфыкIыщт. Тыгъэгъазэм и 14-м юбилей концертыр республикэм и Къэралыгъо филармоние къыщитын имурад.

ЕмтIылъ Нурбый.