Къэралыгъо тынхэр

Республикэм щыпсэухэу общественнэ щыIэныгъэми, IофшIэнми гъэхъэгъэшхохэр ащызышIыгъэхэм къэралыгъо тынхэр афэгъэшъошэгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ мэфэкI Iофтхьабзэр Адыгеим и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэралыгъо тынхэр аритыжьыгъэх. Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу КъФШъ-м щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Рес­публикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, республикэ парламентым идепутатхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр.

Адыгэ Республикэм ия 30-рэ илъэс ехъулIэу къэралыгъо тынхэр къызыфагъэшъошэгъэ ичIыпIэгъухэм зэрафэгушIорэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ, чIыгу гупсэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным ахэм яIахьышIу зэрэхашIыхьэрэр хигъэунэфыкIыгъ.

Псауныгъэм икъэухъумэн фэ­гъэзагъэу коронавирусым пэ­уцужьхэрэм лъэшэу зэрафэразэр республикэм ипащэ къы­хигъэщыгъ.

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэ­унэфыкIыгъэмкIэ, Урысыем и Президентэу Владимир Путиным медицинэ IофышIэхэм апае къэралыгъо тын – Лука Крымскэм имедаль гъэрекIо имэ­къуогъу ыгъэнэфагъ. Япшъэрылъ дэгъоу зэрагъэцакIэрэм, коронавирусым пэуцужьыгъэным яIахьышхо зэрэхашIыхьэрэм афэшI ащ фэдэ медаль къафагъэшъошагъ Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым иврач шъхьаIэу Владимир Лобода, Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым иврач шъхьа­Iэ игуадзэу Елена Любченкэм, IэпыIэгъу псынкIэ ягъэ­гъотыгъэнымкIэ Адыгэ станциемрэ медицинэ тхьамыкIагъо­хэмкIэ гупчэмрэ япащэу Лариса Фощан, Мыекъопэ къэлэ сымэджэщым имедсестрау Ла­риса Безруковам. Джащ фэдэу Красногвардейскэ гупчэ район сымэджэщым имедсестра шъхьаIэу Ирина Комисаренкэми Урысыем и Президент и Щытхъу тхылъ къыфагъэшъошагъ.

КIэлэегъаджэм и Мафэ ехъулIэу Урысыем и Президент ирэзэныгъэ тхылъ къафагъэ­шъошагъ Мыекъопэ районым игурыт еджапIэу № 11-м икIэлэегъаджэу Вера Шимек, мы районым ит гурыт еджапIэу № 10-м ипащэ игуадзэу Олег Балабанчук, Адыгэ республикэ гимназием икIэлэегъаджэу Карина Кочкаровам.

Медалэу «Адыгеим и Щыт­хъузехь» зыфиIорэр искусствэ­хэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу У.Хь., Тхьабысымэм ыцIэ зыхьырэмрэ муниципальнэ образованиеу Адыгэкъалэ ипащэу ЛIыхэсэ Мыхьамодэрэ афагъэшъошагъэх.

КъумпIыл Мурат джыри зэ республикэм и МафэкIэ Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм къафэгу­шIуагъ, ахэм гъэхъагъэу ашIыгъэхэм АдыгеимкIи, ащ щыпсэухэрэмкIи мэхьанэшхо зэряIэр къыIуагъ.