ЗэгурыIоныгъэм уегъэлъэшы

КъокIыпIэм къыщежьэгъэ бэна­кIэу «Ушу» зыфаIорэмкIэ ти­ныбжьыкIэхэр хэгъэгу, дунэе зэнэкъокъухэм ахэлажьэх.

спорт еджапIэу N 2-м итренерхэр, бэнакIохэр.
спорт еджапIэу N 2-м итренерхэр, бэнакIохэр.

Къыблэм ушумкIэ изэIукIэгъухэу ПсышIуапэ щыкIуагъэхэм Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъасэхэрэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ 11 къыщыдахыгъ. Ольга Коваленкэм, Виктория Чугреевам, Вилена Парамоновам, Кристина Морозовам, Заур Магомедовым, Гаджимурад Муртазалиевым дышъэ медальхэр къахьыгъэх.

Урысыем изэнэкъокъу Москва зыщэкIом, зыныбжь икъугъэхэр зэIукIагъэх. Кристина Морозовам апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Виктория Чугреевамрэ Вилена Парамоновамрэ тыжьыныр къахьыгъ.

Республикэм испорт еджапIэ зыщызыгъа­сэхэрэр чъэпыогъу мазэм зэIукIэгъухэм ахэ­лэжьэщтых. Кристина Морозовар ушумкIэ Европэм изэнэкъокъу зыфегъэхьазыры. IэкIэ зэбэныщтхэр дунаим и Кубок къыдэхыгъэным хэлэжьэщтых. К. Морозовар анахь лъэшхэм ащыщ. Урысыем щыщхэу Юлия Санжаровар, Екатерина Пушкаревар, Кристина Морозовар дунаим и Кубок фэбэнэщтых.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу НэмытIэкъо Аскэр тиспортсменхэм япащэу зэнэкъокъухэм зафагъэхьазыры.

— ТиныбжьыкIэхэр спортым зэрэпылъхэм дакIоу, еджэх, Iоф ашIэ, — къытиIуагъ НэмытIэкъо Аскэр. — Урысхэм, адыгэхэм, нэмыкI лъэпкъхэм зэгурыIоныгъэ ахэлъ, IэпыIэгъу зэфэхъужьых. ТиеджапIэ ипащэу, Урысыем, Адыгэ Республикэм язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс тыфэраз. БэнакIохэм яфэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн пылъ, тиныбжьыкIэхэр зэхещэх. Якъулайныгъэ хагъэхъонымкIэ шIыкIэшIухэр къегъотых.

ЕджапIэм зыщызыгъасэхэрэ Кушъу Ас­лъан Урысыем иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу ушумкIэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.
Кристина Морозовам Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмкIэ ыкIи дзюдом­кIэ и Институт къыухыгъ, магистратурэм щеджэ.
Вилена Парамоновам Урысыем изэнэкъо­къу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къыщихьыгъ, Кубокым зыфэбанэм медалыр къыфагъэшъо­шагъ. Адыгэ къэралыгъо университетым и Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледж къыухыгъ, Мыекъуапэ ия 16-рэ гурыт еджапIэ икIэлэегъаджэу Iоф ешIэ.

Олеся Толстых колледжым щеджэ. Шъэожъ Мэзагъо Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр къыухыгъ, IофшIэныр ригъэжьагъ.

— Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт сыще­джэ, — къеIуатэ Кушъу Аслъан. — Институтым ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр, тиспорт еджапIэ ипащэу Хъот Юныс спортым, щыIэныгъэм тафагъасэ. Зэнэкъокъухэм дэгъоу зафэдгъэхьазырыным фэшI тынаIэ зытедгъэ­тын фаехэр къытаIох.

Спорт еджапIэм иныбжьыкIэхэм шэнышIу афэхъугъ зэнэкъокъухэм ахэлэжьэнхэу ­гъогу зытехьэхэкIэ Адыгэ Республикэм ибыракъ зыдаштэныр.

— Адыгэ быракъым спортсменхэр зэфещэх, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ еджапIэм ипащэу, общественнэ IофышIэшхоу, респуб­ликэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» игъэцэкIэкIо куп, Дунэе Адыгэ Хасэм и Хэсашъхьэ ахэтэу Хъот Юныс. Медальхэр къызыдахыкIэ зэфэгушIох, адыгэ быракъыр агъэбыбатэ, нэпэеплъ сурэтхэр атырахых.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм спорт еджапIэр чанэу ахэлажьэ. БэнакIохэм ямедальхэмкIэ тагъэгушIо. Кристина Морозовам Урысыем ушумкIэ изэнэкъокъу гъогогъуи 8 дышъэ медалыр къыщихьыгъ. Урыс пшъашъэр адыгэ шэн-хабзэхэм афэгъэсагъ, Iэдэб хэлъэу мэзекIо. ЕджапIэм ибэнакIохэм къызэрэтаIуагъэу, Кристина Морозовам фэдэу медалыбэ къыдахыным зыфагъэхьазыры.