ДзюдомкIэ зэнэкъокъухэр

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ изэIухыгъэ кIэух зэнэкъокъу 2008 – 2009-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр хэлэжьагъэх.

Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» кIэлэцIыкIу лигэу «Локодзюдо» зыфиIорэм изэIукIэгъухэм Адыгеим ыкIи Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым якомандэхэр ащызэнэкъокъугъэх.

КIэлэцIыкIухэм якIэух зэIукIэгъухэм яплъыгъ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

БэнэкIо 50 фэдиз алырэгъум щызэнэкъокъугъ. Адыгеим икомандэу «Iошъхьэмафэм» апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым къикIыгъэ «Локомотивым» ятIонэрэ чIыпIэр ыхьыгъ. Командэхэу «Казбе­кымрэ» «Ошъутенэмрэ» ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм зэхэщакIохэр афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр аратыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэнэкъо­къум хэлэжьагъэхэм афэгу­шIуагъ, псауныгъэ пытэ яIэнэу, зэнэкъокъу гъэшIэгъонхэм ахэлэжьэнхэу афиIуагъ.

— Спортым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ республикэм Iо­фы­гъуабэ щагъэцакIэ. ДзюдомкIи ашIэрэр бэ. ШIуагъэу ащ къытырэр тлъэ­гъужьыным мэхьэнэ ин иI. Мыщ фэдэ зэнэкъокъухэм къагъэлъа­гъо республикэм спортыр зэрищыкIагъэр. НыбжьыкIэхэр нахьыбэ хъухэу спортым пыщэгъэнхэмкIэ зэIукIэгъухэр тищыкIагъэх, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым икIэлэцIыкIу лигэу «Локодзюдом» ипащэу Джэданэ Алый, Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ и Федерацие итхьаматэу Лъэустэнджэл Мурат, Адыгеим дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгэ республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьа­Iэу Бастэ Сэлым, тренер­хэр зэхахьэм хэлэжьагъэх, дзюдом ехьылIэгъэ къэбархэр къаIотагъэх.

Апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэ «Iошъхьэмафэм» хэтхэм тигуапэу ацIэхэр къетэIох. Къэрабышэ Заурбек, кг 34-рэ, ЛIэхъусэжъ Ислъам, кг 38-рэ, СултIан Салбый, кг 42-рэ, Бэгъ Астемир, кг 46-рэ, Джарым Ибрахьим, кг 50, Хьабэхъу Салбый, кг 55-рэ, Тхьаркъохъо Расим, кг 55-м къехъу.

— КIэлэцIыкIухэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу гъэшIэгъонэу кIуагъэ. Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм имэфэкI къызэрэтхэхьагъэм тигъэгу­шIуагъ. КIэлэцIыкIухэм гукъэ­кIыжь дахэхэр яIэхэу дзюдом инеущрэ мафэ нахьышIу зэрэ­хъущтым тренерхэр, бэнакIохэр тегущыIагъэх, — къытиIуагъ Бастэ Сэлымэ.

КIэлэцIыкIу спортым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, пIуныгъэ дэгъу ятыгъэнымкIэ ащ фэдэ зэIукIэгъухэм ямэхьанэ щыIэныгъэм зыкъыщеIэты.

ЕмтIылъ Нурбый.