Десэхэр къэзытырэ тарихъ

Адыгэ Республикэр загъэпсыгъэр илъэс 30 зэрэхъурэм ипэгъокIэу ащ къыздихьыгъэ зэхъо­кIыныгъэхэм, Адыгеим икъэралыгъо гъэпсыкIэ икъыдэхын мэхьанэу иIагъэм, автономием къыкIэлъыкIогъэ республикэм илъэси … Читать далее Десэхэр къэзытырэ тарихъ