Нартым медальхэм ахегъахъо

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Урысыем изэнэкъокъоу Санкт-Петербург щыкIуагъэм Адыгэ Республикэм испортсменхэм медальхэр къыщахьыгъэх.

Тибзылъфыгъэ хэшыпыкIыгъэ командэ ятIонэрэ чIыпIэр къызэрихьыгъэр «Адыгэ макъэм» къыхиутыгъ.

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу СтIашъу Мамыр тигъэгушIуагъ. Ауж къинэхэрэр зэнэкъокъум къыхагъэкIыхэзэ, спортсменхэм яIэпэIэсэныгъэ къызагъэлъагъом, СтIашъу Мамыр ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ, тренерыр Анатолий Лелюк.

Апэрэ чIыпIэр Тульскэ хэкум щыщэу Сергей Ростовцевым, ятIонэрэр Санкт-Петербург зыщызыгъэсэрэ Денис Денисовым афагъэшъошагъэх.

Анатолий Лелюк къытиIуагъ нарт шъаоу СтIашъу Мамыр игуетыныгъэкIи, иIэпэIэсэныгъэкIи хэгъэгум испортсменхэм къахэщызэ медалым зэрэфэбэнагъэр.