Санкт-Петербург щэкIо

Хэгъэгум кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Санкт-Петербург щызэхащагъ.

Апэрэ мафэм бзылъфыгъэхэри, хъулъфыгъэхэри медальхэм афэ­бэнагъэх. Адыгеим ибзылъфы­гъэхэр командэм хэтхэу янэкъо­къугъэх, ятIонэрэ чIыпIэр къыдахыгъ.

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу СтIашъу Мамыр «Омниум» зыфиIорэ зэIукIэгъу­хэм я 5-рэ чIыпIэр къащыдихыгъ.

— СтIашъу Мамыр иIэпэIэсэныгъэкIэ къахэ­щыгъ, ятфэнэрэ чIыпIэр гъэхъагъэу фэтэлъэгъу, —къытиIуагъ Санкт-Петербург щыкIогъэ зэнэ­къокъухэм яплъыгъэу, Адыгэ Республикэм ку­шъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипрезидентэу Анатолий Лелюк. — «Омниумыр» спорт лъэпкъи 4 мэхъу. Мамыр икъулайкIэ, сэнаущыгъэу хэлъымкIэ спортсмен лъэшэу зэрэщытыр къегъэшъыпкъэ­жьы. Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ зэнэкъо­къухэм гъэхъагъэу ащи­шIы­рэр республикэм и Мафэ фегъэхьы.

Санкт-Петербург хэгъэгум изэ­нэкъокъу щылъэкIуатэ.