Адыгеим имэфэкI фагъэхьы

Хэгъэгум иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Омскэ щыкIуагъ.

Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк къытиIуагъ Мыекъуапэ Урысыем изэнэкъокъу зыщызэхащэм тиспортсменкэхэм медаль зэфэшъхьафхэр къызэрэдахыгъэхэр. Омскэ щыкIуагъэхэ зэIукIэгъухэм типшъашъэхэр Москва къикIыгъэхэм ягъусэхэу ахэлэжьагъэх.

Мария Брюховар, Арина Дикаяр, Софья Сороколатовар трекым щянэкъокъугъэх. Командэм хэтхэу километри 3-р къызакIум, апэрэ чIыпIэр къафагъэшъошагъ.

Типшъашъэхэм Урысыем изэнэкъокъу къащыдахыгъэхэ медальхэр Адыгэ Республикэр илъэс 30 зэрэхъурэм фагъэхьы.

Сурэтым итхэр: хэгъэгум изэнэкъокъу медальхэр къыщызыхьыгъэхэр.