Устиновым къыблэ шъо­лъырхэм япащэхэм зэIу­кIэгъу адыриIагъ

Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу КъФШъ-м щыIэм дэжь щызэхэщэгъэ Советым изэхэсыгъоу Владимир Устиновым тхьамэтагъо зыщызэрихьагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ. Видеоконференцие шIыкIэм тетэу кIогъэ Iоф­тхьабзэр «Къэлэ щынэгъончъ» зыфиIорэ программэр КъФШъ-м зэрэщагъэцакIэрэм, мэшIогъэ­кIосэ къулыкъухэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм афэгъэ­хьыгъагъ.


Владимир Устиновым ипэублэ гущыIэ зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, бэдзэ­огъумрэ шышъхьэIумрэ лъэшэу зэрэфэбагъэм, бэу къызэрещхыгъэм, псыр къызэриугъэм афэшI цIыфхэм ящынэгъон­чъагъэ нахь пхъашэу анаIэ зэрэтетын фаер агу къыгъэкIыжьыгъ.

«ЧIыопсым изытет зызэрэзэрихъо­кIыгъэм къыхэкIэу тхьамыкIагъохэр къэхъунхэ зэрилъэкIыщтым сыдигъокIи фэхьазырынхэ фае. КъФШъ-м хэхьэрэ шъолъыр пстэухэмкIи ащ мэхьанэ иIэу щыт. Урысые Федерацием ишъолъырыбэмэ япсэуалъэхэм, ящагухэм къа­пэIулъ чIыпIэхэм, социальнэ-экономическэ инфраструктурэм ипсэолъэ мин пчъагъэмэ псыр къакIэуагъ», — къы­Iуагъ УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIо.

МашIом зыкъиштэным ищынагъо джыри шъолъырхэм ашъхьарыт. Владимир Устиновым ошIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъор зыпкъ къикIыгъэр зэрагъэшIэн, ащкIэ пшъэдэкIыжь зыхьыхэрэм яIофшIэн уасэ ратын фаеу ылъытагъ.

Урысые Федерацием ишъолъырыбэмэ япсэуалъэхэм граждан оборонэмкIэ, ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ, чIыопс тхьамыкIагъохэм къыздахьыхэрэм ядэгъэзы­жьынкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэ­цэкIэрэ Александр Чуприян аппарат-программэ комплексхэу «Къэлэ щынэ­гъончъ» зыфиIохэрэр нахь шIуагъэ къатэу агъэфедэнхэмкIэ, оперативнэ къулыкъу­хэм номер зыкIэу «112-мкIэ» афытеонхэмкIэ амалэу зэрахьэхэрэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъ.

Системэу «Къэлэ щынэгъончъ» зыфиIорэм ифедеральнэ оператор зыкI зэхащэнэу зэрэрахъухьэрэр, мы лъэныкъомкIэ зэфэдэ шапхъэхэр зэрагъэфедэщтхэр ащ къыIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мэшIогъэкIуасэхэм яIофшIэн нахьышIоу зэрэзэхащэщт шIыкIэм фэгъэхьыгъэ докладыр зэIукIэгъум къыщишIыгъ.

Нэбгырэ 544-рэ зыхэхьэрэ федеральнэ мэшIогъэкIосэ къулыкъум иподразделение 17 республикэм щызэхэщагъ. Адыгэ Республикэм имэшIогъэкIосэ къу­лыкъу иподразделении 2-мэ нэбгырэ 43-рэ ахэхьэ. Унэе подразделении 2-у нэбгырэ 19 зыхахьэрэри, ведомственнэ мэшIогъэкIосэ къулыкъум иподразделении 4-у нэбгырэ 87-рэ зыхахьэрэри машIом игъэкIосэжьын хэлажьэх. Джащ фэдэу нэбгырэ 903-рэ зыхэхьэрэ добровольческэ объединение 63-мэ, добровольнэ мэшIогъэкIосэ команди 7-мэ ахэт нэбгырэ 55-мэ Iоф ашIэ.

Нэбгырэ мин 12,4-рэ зыщыпсэурэ псэупIэ 22-рэ мэшIогъэкIосэ къулыкъу­хэм къаухъумэхэрэп.

«Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм якъэухъумэнкIэ мэшIогъэкIосэ подразделениехэм зызэрэрагъэушъомбгъущт планыр къыхахыгъ. Къихьащт илъэсым ыгузэгу нэс поселкэу Яблоновскэм мэшIогъэкIосэ депом ишIын щаухыщт. Урысыем и МЧС Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаI ары кад­рэхэр, техникэр ыкIи нэмыкIхэр ащ къыфэзыгъотыщтхэр. Ащ ишIуагъэкIэ нэбгырэ мини 8-р ухъумагъэ хъущт. Станицэу Дондуковскэм дэт мэшIогъэ­кIосэ частым пае мыгъэ техникэр къэтщэфыщт, Нэбгырэ мин 1,6-мэ ар алъыIэсыщт. Мыгъэ псэупIэу Вольнэми мэшIогъэкIосэ депо къыщызэIутхыщт», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Экокурортэу «Лэгъонакъ» зыфиIорэ проектыр зэрэпхыращырэм къыдыхэлъы­тагъэу къушъхьэлъэ чIыпIэхэр машIом щыухъумагъэ хъущтых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум икIэух зэрэщыкIигъэтхъыгъэмкIэ, респуб­ликэм имэшIогъэкIосэ къулыкъу зегъэу­шъомбгъугъэнымкIэ нэмыкI шъолъырхэм опытэу яIэр къызфагъэфедэщт. ГущыIэм пае, добровольческэ объединениехэм фэгъэ­кIотэныгъакIэхэр афашIынэу ра­хъухьэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу