«Жъогъобыныр» кIэракI, гъэшIэгъоны

КIэлэцIыкIу журналэу «Жъогъобыным» ичэзыу къыдэкIыгъо дышъэ уахътэу бжы­хьэм исурэт дахэ къызэIуехы. Адыгэ республикэ гимназием адыгабзэмкIэ икIэлэегъаджэу Мэлгощ Лидэ дашIыгъэ зэдэгущыIэгъум ар лъегъэкIуатэ.

Бжыхьэр илъэсым иохътэ тынч, рэ­хьат, мэфэкIыбэ щыхагъэунэфыкIы. Адыгэм ыкIи адыгэ шъуашэм ямафэхэр, Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэр, гъэсэныгъэ-пIуныгъэр мыпшъыжьэу зылэжьырэ кIэлэегъаджэм и Мафэ, нахь укIотаIомэ, ным и Мафэ, нэмыкIхэри. ГушIуагъом, нэфым ямызэщырэ кIэлэцIыкIухэри – сабый Iыгъы­пIэхэм ачIэсхэри, ублэпIэ еджапIэхэм ащеджэхэрэри, нахь еджэкIо такъырыIохэри сыдигъокIи ягуапэу мыхэм ахэлажьэх.

Адыгэ лъэпкъым пытэу зыцIэ епхыгъэ тхэкIошхоу, адыгэ дунаим зэфэдэу щыцIэрыIо МэщбэшIэ Исхьакъ иусэ зэрыблыхэри журналым дэтых – «Тыгъэр къыпфепсы, тыгъэр ощ пай»

…Зэкъошныгъэр уичIы щэбагъо,
Лъэпкъ зэдэIужькIэ непэ убай,
Ощ пае тыгъэр, тыгъэр зэпагъоп,
Тыгъэр къыпфепсы, тыгъэр ощ пай!..

Ащ къыгот адыгэ пэпчъ икIэсэ усэу «Адыгэ цый» зыфиIоу орэдышъом бэшIагъэу ралъхьагъэу лъэпкъым ихъяр инхэм ащыжъынчырэр:

Адыгэ цыеу цые къопэфыр,
Осы нэгуфым фэдэу уфыжь.
Джыгыты кIалэу кIэлэкIэ чэфыр
Гушхоу рызепщэу ылъы ущыщ.
* * *
Типшъэшъэ гуахьмэ нэфылъы шэплъым
УтфыхабзыкIышъ, пшысэу утфады.
Хьазыр пшIыкIутIоу бгъэгупэм хэлъым
Тхыдэбэ Iаджи тарихъым щаты.
* * *
Типшысэ Iушмэ янэфи пхэтэу
ПсынкIагъэу пхэлъри ягухэлъ гугъ.
Узыфадыгъэр сэрыми, хэтми,
Зэрэ Кавказэу ыпкъы уекIугъ.

КIэлэцIыкIу журналым чIыпIэ щаубытыгъ тиадыгэ тхэкIо-юбилярхэу Бэрэтэрэ Хьамидэ, Хъурмэ Хъусен, ГутIэ Саныет афэгъэхьыгъэхэми.

«Жъогъобыным» уигулъытэ, уижабзэ, уишIэныгъэ хэзыгъэхъорэ тхыгъэ зэфэшъхьафыбэ – пшысэхэр, рассказ цIыкIухэр; тичIыопс ехьылIагъэр; еджэкIо цIыкIу чанхэм тафэзыгъэнэIосэрэ тхыгъэ кIэкIхэр; адыгэ шэн-хабзэхэр зэрэгъэшIэгъонхэр, ахэм узэраузэнкIырэр къи­зыIотыкIэу «Къеблагъ!» зыфиIоу тхэкIо нахьыжъэу ГъукIэлI Нурбый къыгъэхьазырыгъэр; тикъэлэ шъхьаIэ зикIасэхэм апае усэу «Си Мыекъуап» зыцIэу Мые­къопэ гурыт еджапIэу N 11-м адыгабзэмкIэ икIэлэегъаджэу Мэрэтыкъо Сусанэ зэхилъхьагъэр; еджапIэхэм ащыкъэбархэр; «Зымыгъэзэщ!» зыфиIоу ор-орэу бгъэлэжьын сурэтхэр къызыщытыгъэр, нэмыкIыби дэбгъотэщт. Журнал нэкIубгъохэр кIэракIэх, гъэшIэгъоных. Журналым иредакторыр узIэпищэу, гъэшIэгъонэу сыдигъуи ар зэхэзыгъэуцорэр Дзыбэ Назрэт.

Адыгэ Республикэм къыщыдэкIырэ журнали 4-мэ – «Жъогъобыныр», «Зэ­къош­ныгъэр» (урысыбзэкIэ – «Литературная Адыгея» ыкIи «Родничок Адыгеи») зыфиIорэм яредактор шъхьаIэр МэщбэшIэ Исхьакъ.

ШIэныгъабэкIэ, дэхагъэкIэ къытэтэрэ тхыгъэ зэфэшъхьафыбэр къытфыдэзыгъэкIыхэрэм, кIэлэцIыкIухэм, еджакIохэм, ныбжь зиIэхэу ахэм яджэхэу, гъусэныгъэ адызиIэхэм псауныгъэ пытэкIэ тафэлъаIо. Ти Адыгей мамырныгъэр щыпытэнэу, ренэу тыгъэр къыщепсынэу, цIыфхэр щынасыпышIонхэу тафэхъохъу.

Мамырыкъо Нуриет.