Апэрэ зэхэсыгъу

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 7-рэ зэIугъэкIэгъу апэрэ зэхэсыгъо тыгъуасэ, Iоныгъом и 28-м, иIагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи шъолъыр къулыкъухэм, ведомствэхэм япащэхэр, нэмыкIхэр ащ хэлэжьагъэх.

Зэхэсыгъор рагъэжьэным ыпэкIэ республикэ Парламентым идепутат хъу­гъэхэм ар къэзыушыхьатырэ тхылъхэр хэдзынхэмкIэ АР-м и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Сэмэгу Нурбый аритыжьыгъэх. ПстэумкIи нэбгырэ 49-рэ хадзыгъ. Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Сэмэгу Нурбый хэдзынхэм якIэуххэм яхьылIэгъэ докладэу къы­шIыгъэмкIэ зэхэсыгъор къызэIуахыгъ. Адыгэ Республикэм хэ­дзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие къызэритыгъэмкIэ, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэм яхэдзынэу Iоныгъом и 19-м щыIагъэм нэбгырэ мин 231,6-рэ е хэдзакIохэм япроцент 67,62-рэ хэлэжьагъ. Партиеу «Единэ Россием» пае хэдзакIохэм япроцент 66,73-мэ, КПРФ-м – процент 17,65-мэ, ЛДПР-м – проценти 7,74-мэ, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» зыфиIорэм – проценти 6,14-мэ амакъэ афатыгъ.

ПартииплIымэ яфракциехэр Парламентым хэхьагъэх. Урысые по­литическэ партиеу «Единэ Россием» ифракцие анахь ин, нэбгырэ 40 ащ хэт, Шэуджэн районымкIэ депутатэу Владимир Нарожнэр ипащ. УФ-м и Коммунистическэ партие ифрак­цие нэбгыри 5 мэхъу, къалэу МыекъуапэкIэ де­путатэу Евгений Саловым пэщэныгъэ ащ дызэрихьащт. Либеральнэ-демократическэ партием (ЛДПР) ифракцие нэбгыри 3 хэт, Шэуджэн Тембот ащ ипащ, ари Мыекъуа­пэкIэ депутат, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» зыфиIорэм илIыкIоу зы нэбгырэ Парламентым хэхьагъ.

Хабзэм тетэу, депутатхэм анахьыжъ Владимир Нарожнэм апэрэ зэхэсыгъор къызэIуихыгъ. Повесткэу агъэнэфагъэм зыдырагъаштэм ыуж АР-м и ЛIышъхьэ гущыIэр ыштагъ.

Хэдзынхэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэхэм ар пстэумэ апэу къафэгушIуагъ. ЦIыфхэм цыхьэ къазэрафашIыгъэр къэ­гъэ­шъыпкъэжьыгъэныр, хэдзакIохэм уна­шъоу къафашIыгъэхэр, ежьхэм зэра­гъэ­гугъагъэхэр гъэцэкIэгъэнхэр зэкIэмэ анахь шъхьаIэу зэрэщытым ащ къыкIигъэтхъыгъ.

— Сыд фэдэрэ хэбзэ къулыкъуи иIофшIэнкIэ анахьэу мэхьанэ зэритын фаер цIыфхэм яфедэхэм якъэухъумэн ары. УФ-м и Президент мызэу, мытIоу къызэрэхигъэщыгъэу, IофшIэнэу, пшъэрылъэу тиIэр бэ, — къыIуагъ республикэм ипащэ. – Къэралыгъо программэхэм, лъэпкъ проектхэм, тишъолъыр социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмкIэ Унэе программэм къадыхэлъытагъэу федеральнэ Гупчэм IэпыIэгъушхо къытеты. Iофэу тшIэрэм цIыфхэм шIуагъэ къафихьыщтмэ республикэм игъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэгъэуцу органхэр зэгурыIохэу зэрэ­зэдэлажьэхэрэм бэкIэ елъы­тыгъ. ТызэдэIужьэу, зы командэу Iоф зэдатшIэмэ, пшъэры­лъэу тиIэр зэкIэри щыIэныгъэм икъоу щыпхырыщыгъэ хъущт. Ащ тетэу тылъыкIотэнэуи тышъущэгугъы. Хэбзэихъухьан IофшIэнэу зызфэжъугъэзагъэм шIуагъэ къы­тэу лъыжъугъэ­кIотэшъунэу сышъуфэлъаIо.

Нэужым, законым къызэрэщыдэлъытагъэм тетэу, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ, ащ игуадзэхэр, Парламентым икомитетхэм япащэхэр хадзыгъэх. Ащ пае ыпэрапшIэу ЛъытэкIо комиссием, секретариатым ыкIи редакционнэ комиссием ахэтыщтхэр агъэнэфагъэх.

Парламентым и Тхьаматэ иIэнатIэ Iуагъэхьанэу ыпэрэ зэIугъэкIэгъуми мы IэнатIэм Iутыгъэ Владимир Нарожнэм икандидатурэ депутатхэм къагъэлъэ­гъуагъ. Мэкъэтыныр рамыгъажьэзэ ащ гущыIэр зештэм, республикэм ипащи, хэбзэихъухьэ органми хэхъоныгъэхэр зышIырэ экономикэ зиIэу, ежь-ежьырэу зызыIыгъыжь субъект пытэ Адыгеир шIыгъэныр япшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщы­тым къыкIигъэтхъыгъ, цыхьэ къыфашIэу Парламентым ипэщэ IэнатIэ Iуагъахьэмэ, ар къыгъэшъыпкъэжьыным зэрэфэхьазырыр къыIуагъ. Шъэф шIыкIэм тетэу депутатхэм амакъэхэр затым, нэбгырэ 44-у зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм Владимир Нарожнэр республикэ Парламентым и Тхьаматэу гъэнэфэгъэным дырагъэштагъ.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэ иIэнатIэ Iугъэхьэгъэнхэу Тэхъутэмыкъое районымкIэ депутатэу Шъэо Аскэррэ Кощхьэблэ районымкIэ депутатэу Iэщэ Мухьамэдрэ якандидатурэхэр къагъэлъэгъуагъэх. ТIури «Единэ Россием» ифракцие хэтых, ыпэрэ зэIугъэкIэгъуми мы IэнатIэхэм аIутыгъэх. Мыхэми шъэф шIыкIэм тетэу амакъэхэр афатыгъэх ыкIи а IэнатIэм Iугъэхьэгъэнхэм дырагъэштагъ.

Джащ фэдэу бюджет, финанс, хэбзэIахь ыкIи экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ Парламентым и Комитет ипащэу Iэщэ Мухьамэд хадзыгъ, ащ игуадзэу Тэхъутэмыкъое районымкIэ депутатэу Шэуджэн Сэфэр агъэнэфагъ.

Мэкъумэщ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ Комитетым итхьамэтэ IэнатIэ ратыжьыгъ мыщ ыпэрэ зэIугъэкIэгъум ар зыгъэцакIэщтыгъэ Шъэо Аскэр.

ХэбзэихъухьанымкIэ, законностымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм яIофхэмкIэ Парламентым и Комитет ипэщэщт партиеу «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» зыфиIорэм илIыкIоу Александр Лобода, ащ игуадзэу агъэнэфагъ «Единэ Россием» идепутатэу Цэй Эдуард.

ГъэсэныгъэмкIэ, наукэмкIэ, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ, спортымкIэ, СМИ-мкIэ ыкIи общественнэ организациехэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ Комитетым итхьамэтэ IэнатIэ Iуагъэхьажьыгъ ЛДПР-м ифракцие хэтэу Шэуджэн Тембот, туризмэмкIэ, экологиемкIэ ыкIи чIыопсым икъэкIуапIэхэмкIэ Комитетым ипащэу хадзыгъ КПРФ-м илIыкIоу Евгений Саловыр, статусымкIэ, регламентымкIэ ыкIи депутат этикэмкIэ комиссием ипащэу агъэнэфагъ партиеу «Единэ Россием» ифракцие хэтэу Къуижъ Саидэ.

Апэрэ зэхэсыгъом Къэралыгъо Советым – Хасэм и Аппарат ипащи щагъэнэфагъ. Депутатхэм зэдаштэу ящэнэ­рэу мы IэнатIэм Iуагъэхьажьыгъ Зеушъэ Айдэмыр.

КъыкIэлъыкIорэ зэхэсыгъор чъэпыогъум и 1-м зэхащэнэу депутатхэм зэ­даштагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.