ЯIоф изытет зыщигъэ­гъозагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ волейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» испортсменхэмрэ итренерхэмрэ тыгъуасэ аIукIагъ. ЦIыф жъугъэхэр зыпылъ спортымрэ гъэхъэгъэшхохэр зыщашIырэ спортымрэ республикэм тапэкIэ зызэрэщырагъэушъомбгъущт шIыкIэм ахэр псауныгъэр зыщагъэпытэрэ физкультурэ комплексэу «Ошъутенэм» щытегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ, Адыгэ Республикэм физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Андрей Бородин, волейбол клубэу «Адыгея-МГТУ» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Павел Зборовскэр.

Адыгеим щыпсэухэрэр чанэу физическэ культурэмрэ спортымрэ зэрапылъхэр республикэм и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Адыгеим ипащэхэм япшъэрылъхэм ащыщ псэупIэ пстэуми адэт спорт псэуалъэхэм цIыфхэр зэфэдэу къякIо­лIэнхэм иамалхэр зехьэгъэнхэр, профессиональнэ спортсменхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр ыкIи нэмыкIхэр.

«Мы аужырэ илъэсхэм респуб­ликэм спорт инфраструктурэ зэтегъэпсыхьа­гъэ щашIыгъ. Республикэм иэкономикэ зэрэхахъорэм спортым IэпыIэгъу егъэгъотыгъэнымкIэ амалыкIэхэр къетых. Зэнэкъокъухэм текIоныгъэшхо­хэр къащадахыным имызакъоу, волей­бол ешIэ­хэрэм япсауныгъэ къызэтегъэ­нэжьыгъэнми тафэгумэкIын фае. ЕшIэгъу дахэхэмкIэ командэм тигъэгушIонэу тежэ», —

Волейболистхэмрэ тренерхэмрэ клубым амалэу иIэхэм къатегущыIагъэх: псауныгъэр зыщагъэпытэрэ физкультурэ комплексэу «Ошъутенэм» ахэр зэрэщешIэхэрэр, тренажернэ зал дэгъу, бассейн ыкIи тренировкэхэм апае нэмыкI псэуалъэхэр зэряIэр къаIотагъ.

Волейболистхэм щыкIагъэу яIэхэм ягугъу къашIыгъ. Республикэм и ЛIышъхьэ Адыгэ Республикэм физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет клубым ипащэхэм ягъусэу спортсменхэм къаIэтыгъэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ амалхэр къагъотынхэу, мылъку тедзэ ахэм къафыхагъэкIынэу пшъэрылъ афишIыгъ.

Адыгэ республикэ волейбол клубэу «Адыгея-МГТУ» зыфиIорэм изэхэщэнкIэ лъапсэ хъугъэр МГТУ-м истудент куп ары. 2007-рэ илъэсым къыщегъэжьа­гъэу апэрэ лигэмкIэ хъулъфыгъэ командэхэм ахэтэу волейболымкIэ Урысыем ичемпионат хэлажьэ. 2011-рэ илъэсым командэр апшъэрэ лигэу «Б»-м хэхьагъ. 2014-рэ илъэсым Мыекъопэ клубым Урысыем иуниверсиадэу Казань щыкIуа­гъэм джэрз медалыр къыщихьыгъ, 2016-рэ илъэсым Урысыем ичемпионат ятфэнэрэ чIыпIэр, 2021-рэ илъэсым хэ­гъэ­гум ичемпионат я 5-рэ чIыпIэр къа­щихьыгъ.