Л. Бодниевар тренер шъхьаI

Урысыем гандболымкIэ ихэшыпыкIыгъэ бзылъфыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Людмила Бодниевар агъэнэфагъ.

Л. Бодниевар Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу гъогогъуитIо дунаим апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. «Аква» Волгоград хэтыгъ. Словением икомандэу «Крим» зыфиIорэм илъэсыбэрэ щешIагъ. Хэгъэгум изэнэкъокъу гъогогъуи 10 дышъэр, Кубокыр гъогогъуи 10 къыхьыгъэх.

Олимпиадэ джэгунхэу Токио щыкIуагъэхэм тикомандэ захэлажьэм тренер шъхьаIэу Алексей Алексеевым игуадзэу щытыгъ.

Европэм изэнэкъокъу фэгъэ­хьыгъэ пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр чъэпыогъум и 6-м Урысыем ригъэжьэщтых. Швейцарием икомандэ Москва щыIукIэщт.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу апэрэу бзылъфыгъэр федерацием ыгъэ­нэфагъ. Спортым хэшIыкI фызиIэхэм ащ еплъыкIэ зэфэшъхьаф­хэр фыряIэх. Л. Бодниевам имурадхэр къыдэхъунхэу, тиешIа­кIохэм нахьыбэрэ тагъэгушIонэу афэтэIо.