КIэлэцIыкIухэр агъэгупсэфых

Хабзэ зэрэхъугъэу, Iоныгъом и 27-м кIэлэпIухэм я Мафэ хагъэунэфыкIыгъ. Сабыим ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу ятIонэрэ ным фэдэу игъусэр, щыIэныгъэм иапэрэ лъэбэкъухэр езыгъэдзырэр кIэлэпIур ары. Ащ иIофшIэн мэхьэнэ ин иI.

Ны-ты пэпчъ исабый кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ритыным ыпэ­кIэ ар зыIэкIэфэщт кIэлэпIур зыфэдэщтым егъэгумэкIы. ГукIэгъу зыхэлъ цIыф дэгъу IэкIафэ шIоигъоу ащ пэшIорыгъэшъэу кIэупчIэ. КIэлэцIыкIум идунэе­еплъыкIэ ыпэкIэ зыфэдэщтыр зэлъытыгъэр, апэрэ шIэныгъэхэр езыгъэгъотырэр кIэлэпIур ары.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 36-р игъэхъагъэхэмкIэ сыдигъокIи къахэщы. Сабыйхэр щагъэгупсэфых, илъэс къызэкIэлъыкIохэм кIэлэцIыкIу лIэуж пчъагъэ къы­чIагъэкIыгъ. Непэ зигугъу къэтшIыщтыр кIэлэпIу IэпэIасэхэу мыщ Iоф щызышIэрэ Думэмыщ Маерэ Елена Богорубовамрэ. Илъэси 8 хъугъэу зэгъусэхэу Iоф зэдашIэ, ежь ясабыйхэм афэдэу аIыгъ цIыкIухэр агъэгупсэфых. Мы бзылъфыгъэ нэгу­шIохэр цыхьэ зыфашIхэу ыкIи зиIофшIэн зэрифэшъуашэу зыгъэ­цакIэхэу, зищытхъу чыжьэу Iу­гъэ­хэм ащыщых.

СыдигъокIи аIо, сабыим цIыфышIур ыгукIэ къешIэ. Янэ-ятэхэм акIэрысхэу есэгъэ цIыкIухэм апэрэ мафэхэр сыдигъо­кIи къинэу къащэхъух. Ахэм цыхьэ къызыфябгъэшIын, шIу зябгъэлъэгъуныр IэшIэхэу щытэп. Ау пчэдыжьым нэгушIоу къызэрапэгъокIыщтхэр, зэрагъэгупсэфыщтхэр, агу зэрэщыхамыгъэ­кIыщтыр шIэхэу къагурэIо, унэм къызыкIожьыхэкIи якIэлэпIухэм ягугъу ашIы.

Мае илъэс 15-м ехъугъ кIэлэпIоу Iоф зишIэрэр. Сабыйхэм ищыIэныгъэ арипхыным ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу кIэхъо­псыщтыгъ. Iоф зишIэрэ уахътэм къыкIоцI Щытхъу тхылъэу, рэзэныгъэ гущыIэу къыпагъохыгъэр макIэп.

— Сабыйхэр шIу плъэгъунхэ, дахэу уадэзекIон, бэ адэпщэчэу Iоф адэпшIэн фае, сыда пIомэ апэрэ шIэныгъэхэр кIэлэпIур ары езыгъэгъотыхэрэр. ДжэгукIэ шIыкIэм тетэу пкъыгъохэм ашъо­хэр, геометрическэ фигурэхэр, псэушъхьэхэм ацIэхэр ятэгъа­шIэх. Сурэт цIыкIухэр ятэгъэшIых. Ныбжьым зыхахъокIэ, ахэм анэмыкI егъэджэн Iоф­тхьэбзэ гъэшIэгъонхэр афызэхэтэщэх. МэфэкI мафэхэм яхъу­лIэу утренникхэр тэгъэхьазырых. КIэлэцIыкIу пэпчъ къызыхъугъэ мафэр мэфэкIэу хэтэгъэунэфыкIы, шIухьафтын цIыкIухэр ятэтых, — еIо Мае.

Маерэ Еленэрэ агухэр къабзэу, зэIухыгъэу, кIэлэцIыкIу пэпчъ екIолIэкIэ гъэнэфагъэ къыфагъотызэ, дэгъумрэ дэимрэ зэхашIыкIын алъэкIынэу агъасэх. Сабыйхэм ныбджэгъуныгъэ азыфагу илъ хъуным иамалхэр зэрахьэх.

— Сабыйхэр сыдигъуи шIу слъэгъущтыгъэх, ахэм сяпхы­гъэу Iоф сшIэнэу сыфэягъ. КIэлэцIыкIухэм агу зэIухыгъэ зэпыт. Нэб­гырэ пэпчъ екIолIэкIэ шъхьаф иIэу Iоф адэтэшIэ. ДжэгукIэ зэфэшъхьафхэмкIэ зэхахырэ къэбархэм анаIэ нахь тырадзэ. Ащ къыхэкIэу къафэтIуатэрэр джэгукIэ шъуашэм итэлъхьэ, — яIофшIэн зэрэзэхащэрэм тыщегъэгъуазэ Еленэ. — Апкъышъол псыхьагъэу къэтэджынхэм фэIорышIэрэ зэнэкъокъухэр, зэIухыгъэ егъэджэн сыхьатхэр, нэ­мыкI Iофтхьабзэхэр зэхэтэщэх.

Еленэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм къызыIухьагъэм къыщегъэжьагъэу Мае игъус, илъэси 8 хъугъэу зым къыIэпызырэр адрэм ыштэжьызэ бзылъфыгъэхэм Iоф зэдашIэ. Сабыйхэм агукIэ апэблагъэх, яIофшIэн гухахъо хагъуатэу мэлажьэх.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм кIэлэпIоу Iутыр бэп, ау ахэр зэгурыIожьхэу, яIофшIэн зэрифэшъуа­шэу агъэцакIэ. Зы унагъом фэдэу гуфэбэныгъэ зэфыряIэу зэдэлэжьэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр къагурэIо ыкIи къыхахыгъэ сэнэхьатым гухахъо хагъуа­тэзэ рэлажьэх. IофышIэхэм зэ­фыщытыкIэу зэфыряIэр нахьыбэрэмкIэ зыIэ илъыр пащэр ары. Наталья Никитинам сыд фэдэ упчIэкIэ зыфагъэзагъэми, джэуа­пынчъэу къыгъанэхэрэп, амалэу иIэр къафешIэ. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм Iут кIэлэпIухэм гукIэгъу­ныгъэу ахэлъыр ящысэу кIэлэцIыкIухэм гуфэбэныгъэ зэфыряIэу къэтэджынхэм фагъасэх.

ДЕЛЭКЪО Анет.