Адыгэ шъуашэм и Мафэ непэ тэгъэмэфэкIы

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэр» кIэщакIо фэхъуи, адыгэ шъуашэм и Мафэ хэдгъэунэфыкIэу зедгъэжьагъэр илъэси 10 мэхъу.

Лъэпкъ шъуашэм пIуныгъэ мэхьанэу иIэр къэIэтыгъэным, итарихъ нахьышIоу зэгъэшIэгъэным афэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэу тиреспубликэ къыщежьагъэм лъэшэу зиушъом­бгъугъ, тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэурэ Урысыем ишъолъырхэм, IэкIыб хэгъэгухэм игъэкIотыгъэу ащагъэмэфэкIы хъугъэ.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэмрэ» Адыгеим ихэбзэ къулыкъушIэхэмрэ зэгурыIоныгъэ ахэлъэу Iофыр лъагъэкIотагъ. Хэбзэ шапхъэ иIэу илъэс къэс лъэпкъым ишъуашэ и Мафэ Iоныгъом и 28-м хэтэгъэунэфыкIы.

ЗэлъашIэрэ сурэтышI-модельерэу, Адыгеим культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу СтIашъу Юрэ къызыхъугъэ мафэм мэфэкIым изэхэщэн тефагъ. Адыгэ шъуашэм и Мафэ рес­публикэм ис лъэпкъхэри чанэу хэлажьэх, язэпхыныгъэхэр егъэпытэх.

Республикэм и Къэралыгъо филармоние непэ щыкIощт зэхахьэм дунаим щыцIэрыIо «Налмэсыр» къыщышъощт, артистхэм орэд къыщаIощт, лъэпкъ искусствэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэр щызэхащэщтых.

— Лъэпкъ искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр, адыгэ шъуашэм идэхагъэ ехьылIэгъэ къэбархэр зэхэзыхы зы­шIоигъохэр мэфэкI зэхахьэм къетэгъэблагъэх, — къы­тиIуагъ республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Адыгэ Хасэм и Хэсашъхьэ хэтэу СтIашъу Юрэ ыныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъурэм фэшI тыфэгушIощт, щытхъур фэтIощт.

Шъуашэр лъэпкъым ыпс, инамыс. Адыгэ шъуашэр щыIэныгъэм щыщ хъугъэ, дунаим шIукIэ щашIэ. Лъэпкъым иIэпэIасэхэу шъуашэм идэхагъэ нахьышIу ашIыным пылъхэр тиIэх, ахэм лъэхъанэхэр зэрапхых.

Шъукъеблагъэх адыгэ шъуашэм и Мафэ. Филармонием пчыхьэм сыхьатыр 5-м щагъэмэфэкIыщт.

Сахьидэкъо Нурбый.