Адыгеир апэрищымэ ахэт

Псауныгъэр зыгъэпытэрэ щыIакIэр зезыхьэхэрэмкIэ Адыгеир къэралыгъом ишъолъыр пэрытищымэ ахэхьагъ.

Агентствэу РИА Рейтингым шъолъыр­хэу псауныгъэм игъэпытэн нахь зыщыпылъхэмкIэ ушэтынхэу ышIыгъэхэм фэдэ зэфэхьысыжь къакIэлъыкIуагъ. Пензенскэ хэкур анахь дэгъухэм ащыщ. Адыгеим ящэнэрэ чIыпIэр ыIыгъ. Апэрэ ыкIи ятIонэрэ чIыпIэм щытых Дагъыстанрэ Чэчэн Республикэмрэ.

Псауныгъэм игъэпытэн ренэу зыщыпылъхэ шъолъырипшIымэ ясатыр Адыгеир хэт зэпыт, икIыгъэ илъэсым изэфэхьысыжьхэмкIи шъолъыр анахь дэгъуищымэ республикэр ахэхьагъ.

ИлъэсищыкIэ узэкIэIэбэжьмэ Адыгеим щыпсэухэрэм ащыщэу физкультурэм пылъ зэпытхэм япчъагъэ процент 36,5-рэ хъущтыгъэмэ, икIыгъэ илъэсым изэфэхьысыжьхэмкIэ мы пчъагъэр процент 47-м ехъугъ. Iофым хэшIыкI фызиIэхэм ар зэрапхырэр лъэпкъ проектхэр тишъолъыр зэрэщыпхыращыхэрэр, спортивнэ инфраструктурэм зэрэхагъа­хъорэр, урысые физкультурнэ-спортивнэ Iофтхьэбзэ зэхэтхэу ГТО-м къыхиубы­тэрэ ишапхъэхэм цIыфхэр зэрахагъэлажьэхэрэр арых.

ИкIыгъэ илъэсым республикэ къэралыгъо программэу «Физическэ культурэмрэ спортымрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм ыкIи федеральнэ проектэу «Спортыр – щыIэныгъэм ишапхъ» зыцIэм япхырыщын тегъэ­псы­хьагъэу миллион 912-рэ къатIупщыгъ. Джырэ уахътэм Адыгеим спортивнэ объект 968-рэ ит, мыхэм ащыщэу 580-р къоджэ псэупIэхэм адэт.

— Къэралыгъом ипащэ пшъэ­рылъ анахь шъхьаIэр къыгъэнэфагъ — лъэпкъым ипсауныгъ. Iофэу зэшIотхырэмкIэ тызэрыгъуазэхэрэм ар анахь шъхьаI. Спортыр республикэм ипсэупIэ пэпчъ къызщызфагъэфедэн алъэ­кIынэу гъэпсыгъэн фае. Урысыем спортымкIэ и Министерствэ иIэпыIэгъу къызфэдгъэфедэзэ спорт инфраструктурэм игъэпсынкIэ лъэшэу тылъыкIотагъ, — икIыгъэ илъэсым зэфэхьысыжьхэр къыфишIыхэзэ къыIуагъ КъумпIыл Мурат.