Адыгеим сомэ миллиард 1,4-рэ къыфыхагъэкIыщт

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм Адыгеим иполиклиникэхэр джырэ шапхъэ­хэм адиштэу зэрэзэтырагъэпсыхьэхэрэм, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэр зэрагъэкIэжьхэрэм, гъэцэкIэжьын Iоф­шIэнхэр ахэм зэрарашIылIэхэрэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм щатегущыIагъэх. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгэ Рес­публикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым.


Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэу­хъумэгъэнымкIэ иминистрэ иапэрэ гуа­дзэу Максим Коробко Адыгэ Респуб­ликэм иполиклиникэхэр джырэ уахътэхэм адиштэу зэрэзэтырагъэпсыхьэхэрэр зэхэсыгъом къыщиIотагъ. Республикэ программэм къыдыхэлъытагъэу псауныгъэм икъэухъумэнкIэ псэолъэ 14 агъэ­псынэу, псэолъи 10-мэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр арашIылIэнхэу рахъухьэ. Ащ нэмыкIэу ящыкIэгъэ медоборудованиемрэ транспортымрэ къызIэкIагъэхьащтых. 2025-рэ илъэсым нэс сомэ миллиард 1,4-рэ фэдиз Адыгеим къыфатIупщыщт.

Джэджэ гупчэ район сымэджэщым кIэлэцIыкIу амбулаторнэ отделение, селоу Еленовскэм фельдшер-мамыку IэзапIэ, къуаджэу Блащэпсынэ амбулаторие, Мыекъопэ къэлэ поликлиникэм епхыгъэу поликлиническэ отделение микрорайонэу «Восходым» мыгъэ щагъэпсых. Красногвардейскэ гупчэ район сымэджэщым хирургиемкIэ иотделение, Шэуджэн гупчэ район сымэджэщым иполиклиническэ подразделение гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр арашIылIэх. Санитар транспорт 14 къызIэкIагъэхьэгъах, мылъкоу кIаугъоягъэмкIэ джыри автомобилитIу къащэфынэу щыт. Сомэ миллион 30-м ехъу зытефэщт медицинэ оборудование поликлиникэхэм джыри къаIэкIэхьащт.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым зэхэ­сыгъом зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм яшIын зэрэкIорэм муниципалитетхэм япащэхэм ашъхьэкIэ гъунэ лъафын фае. 2022-рэ илъэсым агъэпсынхэ фэе псэуалъэхэмкIэ проект-сметэ документацием хэплъэжьынхэ фаеу пшъэрылъ афашIыгъ. Проектхэр игъом къагъэхьазырынхэм, гъогу картэхэм адиштэу Iоф­шIэнхэр зэхащэнхэм мэхьанэшхо зэряIэр зэхэсыгъом къыщыхагъэщыгъ.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Ольга Гавшинам искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэм хэхъоныгъэ зэрарагъэшIыщтым ехьылIэгъэ докладыр зэхэсыгъом къыщишIыгъ. Ащ зэрэхигъэунэфыкIы­гъэмкIэ, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэм ягъэкIэжьынкIэ ыкIи ягъэцэкIэжьынкIэ IофшIэнхэр зэхащэх Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэ­хьыгъэ тхылъым зэрэщигъэнэфэгъэ шIыкIэм диштэу.

2020-рэ илъэсым федеральнэ бюджетым къыхэкIыгъэ субсидиехэмкIэ искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу еджапIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэ зыхьырэмрэ искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу У. Тхьабысымэм ыцIэ зыхьырэмрэ апае сомэ миллиони 10,6-рэ зытефэгъэ музыкальнэ Iэмэ- псымэхэр, оборудованиер ыкIи еджэнымкIэ ящыкIэгъэ нэмыкI пкъыгъохэр къащэфыгъэх. ИскусствэхэмкIэ респуб­ликэ, муниципальнэ еджапIэхэм апае мыгъэ сомэ миллиони 7,5-рэ фэдиз зыосэ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэр къащэфыгъэх.

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къыдыхэлъытагъэу Мыекъуапэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м иактовэ зал агъэкIэжьы, искусствэхэмкIэ Джэджэ кIэлэцIыкIу еджапIэм гъэцэкIэжьын Iоф­шIэнхэр рашIылIэх. ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу N 5-у станицэу Ханскэм дэтыр джырэ шапхъэхэм адиштэу гъэпсыгъэным пае мылъку тедзэ къыхагъэкIыгъ. Къуаджэхэм хэхъо­ныгъэ зэрарагъэшIырэ программэм диштэу искусствэхэмкIэ Дондуковскэ кIэлэцIыкIу еджапIэм гъэцэкIэжьын Iоф­шIэнхэр щэкIох. 2022-рэ илъэсым къалэу Мыекъуапэ искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 6-р агъэкIэжьынэу, искусствэхэмкIэ Кощхьэблэ кIэлэцIыкIу еджа­пIэу Хьагъэудж Мыхьамэт ыцIэ зыхьырэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр щырагъэ­кIокIынхэу рахъухьэ.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ муниципалитетхэм япащэхэм ягъусэу искусствэ­хэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэхэм ягъэ­кIэжьынкIэ проект-сметэ документацием игъэхьазырын лъигъэкIотэнэу, еджэпIакIэхэм яшIын епхыгъэ Iофым хэплъэ­нэу.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу