Мыекъуапэ гъэшIэгъонэу щэкIо

Урысые Федерцием дзюдомкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм Iоныгъом и 22 – 26-м щыкIощт.

Зэнэкъокъур игъэкIотыгъэу Iоныгъом и 23-м къызэIуахыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм и Парламент, Правительствэм якъулыкъушIэхэр, Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие иIофышIэхэр, Олимпиадэ джэгунхэм, дунаим, Европэм медальхэр къащызыхьыгъэхэр, спортым пылъхэр, нэмыкI­хэри зэнэкъокъум икъызэIухыгъо хэлэжьагъэх. Нэбгырэ 1500-рэ зычIэфэрэ залышхом тIысыпIэ нэкI иIэжьыгъэп. Урысыем дзюдомкIэ итренер шъхьаIэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Тао Хьасанбый тизэдэгущыIэгъу къыщыхигъэщыгъ дзюдомкIэ бэнэкIо цIэрыIохэр, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэр зэнэкъокъум зэрэ­хэлажьэхэрэр.

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт къэзыухыгъэ Тао Хьа­санбый спортышхом щыцIэрыIохэм гущыIэгъу зафэхъум, Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм лъапсэ фэзышIыгъэ Кобл Якъубэ ишIушIагъэ мэхьэнэ ин ритыгъ.

Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэхэ Мудрэнэ Бислъанрэ Арсен Галстянрэ Мые­къопэ бэнэпIэ еджапIэм щагъэсагъэх.

— Тигуапэу зэнэкъокъум теплъыщт, — гущыIэр зэIэпахызэ къаIуатэ Мудрэнэ Бислъанрэ Арсен Галстянрэ. — Адыгеим спорт псэолъэ зэтегъэпсыхьагъэ­хэр иIэх. НыбжьыкIэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ амалышIухэр агъотых.

— Адыгэ Республикэм игимназие сыщеджэзэ самбэмкIи, дзюдомкIи сыбанэщтыгъ. Тренерэу сиIагъэхэм, кIэлэегъаджэхэм, ныбджэгъухэм лъэшэу сафэраз, — къытиIуагъ Мудрэнэ Бислъан.

Арсен Галстян Джэджэ районым щыригъажьи, Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащихьыгъ. Къоджэ спортым щапIугъэр дунаим цIэрыIо зэрэщыхъугъэр агъэшIагъо.

Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлымэ къытиIуагъ спортышхом щыцIэ­рыIохэр зэнэкъокъум еплъынхэу зэхахьэм зэрэхэлажьэхэрэр. Ана­хьэу ащ ынаIэ зытыридзагъэр ныбжь зэфэшъхьаф зиIэхэр зэ­нэкъокъум зэрэзэфищагъэхэр, кIэлэцIыкIухэр бэ хъухэу зэIукIэгъухэм зэряпъыхэрэр ары.

Ащыгъупшэрэп

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан, филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, тхакIоу Къуекъо Асфар, Адыгэ Респуб­ликэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч самбэмкIи, дзюдомкIи банэщтыгъэх, СССР-м спортымкIэ имастерых.

— Спортым ныбджэгъу къыщысфэхъугъэ нэбгырабэ зэнэкъо­къум щыслъэгъугъ, — къытиIуагъ ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Спортым пIуныгъэ мэхьанэу иIэм тапэкIэ тыдэлэжьэщт.

ЗэлъашIэхэрэ Емыж Арамбый, КIуае Хьазрэт, Беданыкъо Байзэт, фэшъхьафхэри пчыхьэзэхахьэм хэлэжьагъэх. Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэхэ Тагир Хайбулаевым, Мансур Исаевым, фэшъхьафхэм таIукIагъ. Зэнэкъокъур зэрэкIорэ шIыкIэр агу рихьыгъ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх.

Апэрэу къахэщыгъэхэр

БэнэкIо 500-м нахьыбэ алырэгъум щызэнэкъокъущт.

Медальхэр апэрэ мафэм къыдэзыхыгъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Килограмм 60 къэзыщэчыхэрэм якуп Рамазан Абдулаевым апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ. Сыбыр Федеральнэ шъолъырым ар щыщ. Аюб Блиевыр ятIонэрэ хъугъэ, Къыблэм ар щыщ. Гамзат Заирбековымрэ Альберт Огузовымрэ ящэнэрэх.

Урал къикIыгъэ Алим Балкаровым, кг 66-рэ, дышъэр къыдихыгъ. Хетаг Басаевым тыжьыныр ыхьыгъ, Сыбыр ар щыщ. Иман Султановымрэ Мулораджаб Халифаевымрэ ящэнэрэх.

Бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу Яна Поляковам, кг 70-рэ, дышъэр къыщихьыгъ, федеральнэ гупчэм щыщ. Эльвира Донцовам, Таисия Киреевам, Алена Прокопенкэм тыжьыныр, джэрзхэр къыдахыгъэх.

Дина Гизатулинам, кг 78-рэ, Анна Гущинам, кг 78-м къехъу, дышъэ медальхэр къыдахыгъэх.

Зэнэкъокъур лъэкIуатэ, Адыгэ Республикэм щапIугъэ бэнакIохэр 31-рэ мэхъух, гъэхъагъэ ашIынэу афэтэIо.

ЕмтIылъ Нурбый.