Тамэу ратырэм зеIэты

Шэуджэн районым щызэхащэгъэ лъэпкъ ансамблэу «Джэныкъор» Адыгэ Республикэм псынкIэу щашIагъ.

— Ижъырэ адыгэ орэдхэр къэтэIох, хьакIэщ къэбархэм ащытэгъэгъуазэх. Пщынэр, шыкIэпщынэр, пхъэкIычыр, нэ­мыкIхэри тимузыкальнэ Iэмэ- псымэхэм ащыщых, — къыти­Iуагъ «Джэныкъом» ихудожественнэ пащэу Юсып Заур. — Ансамблэм хэтых Быщтэкъо Адамэ, ПашIо Айдэмыр, Мерэм Аскэр.

«Джэныкъом» къыIорэ орэдхэм ащыщых Шыихъэу Мансур фэгъэхьыгъэр, «Оз Мурат иорэд» зыфиIорэр, фэшъхьафхэри. «Джэныкъор» купышхо мыхъуми, Iофышхо ыгъэцакIэу тэлъытэ.

Адыгэ шэн-хабзэхэр, лъэп­къым илIыхъужъхэр, ныбжьыкIэхэм ягушъхьэ кIуачIэ къэзыIэтыхэрэ орэдхэр, лъэпкъ шIэжьым, шIулъэгъу къабзэм яхьылIагъэхэр, фэшъхьафхэри «Джэныкъом» къеIох.

Орэдыр щыIэныгъэм иIотакIоу зэрэщытыр «Джэныкъом» иIоф­шIагъэ хэтэлъагъо. ХьакIэщым джэныкъо машIор щымыкIосэным, цIыфхэр нахьыбэрэ щызэIукIэнхэм художественнэ пащэу Юсып Заур пылъ.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу Адыгеир зыпсэурэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэхэ Iоф­тхьабзэхэм «Джэныкъом» орэд къащеIо. ШыкIэпщынэм ибзэпсхэр, пщынэр, нэмыкIхэри «къагъэгущыIэхэзэ» лъэпкъ искусствэр гум нахь пэблагъэ ашIы.

— АдыгабзэкIэ орэд къэтэIо. ТиорэдхэмкIэ ныдэлъфыбзэм ибаиныгъэ къэтэIуатэ, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Юсып Заур. — Бзэр — псэ. Тина­хьыжъхэм къытлъагъэIэсыжьыгъэ орэдхэр зэтэгъашIэх. Гурыт еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм нахьыбэрэ тащыIэщт, тиорэдхэм тамэ яттыщт.