Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъ

СССР-м изаслуженнэ тренерэу, я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу ПсышIуапэ щыкIуагъ.

Краснодар краим икъалэхэм, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ябэнэкIо 200 фэдиз алырэгъум щызэIу­кIагъ. Зэнэкъокъум икъызэIухын фэгъэ­хьыгъэ зэхахьэм къыщыгущыIа­гъэх Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ хъулъфыгъэ командэ итренер шъхьаIэу, Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Тао Хьасанбый, Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащызыхьыгъэ Мудрэнэ Бислъан, нэмыкIхэри.

Зэхахэм хэлэжьагъэх ПсышIопэ районым физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу, Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм щапIугъэу Галина Нестеревар, Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зы­хьырэм ипащэу Бастэ Сэлымэ.

Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу ныбжьыкIэхэр купхэм ащызэнэ­къокъугъэх. Адыгэ Республикэм ибэнакIоу Максим Гонскэм, кг 73-м къехъу, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Батырыр тренерэу Шъы­нэхъо Мурат егъасэ.

Къушъхьэ Самир, кг 50, Цэй Алый кг 42-рэ, ятIонэрэ чIыпIэхэр къахьыгъэх. БэнакIохэм япащэх тренерхэу Хьакурынэ Дамир ыкIи Джармэкъо Рустам.

Байкъулэ Аслъан, кг 46-рэ, ШъэуапцIэкъо Ибрахьим, кг 46-рэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр къафагъэшъошагъэх. КIалэхэм япащэх тренерхэу Шъынэхъо Муратрэ Джармэкъо Рустамрэ.