ЯшIэныгъэ хагъэхъонэу

Пенсионерхэм ыкIи пенсием кIоным зыныбжь екIолIагъэхэм финанс­хэм алъэныкъокIэ яшIэныгъэ хагъэхъон амал Урысые Банкым къареты.

ПэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу ащ зэхищэрэ егъэджэнхэм Адыгеим исэу шIоигъоныгъэ зиIэхэр зэкIэ хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Ахэр тыгъуасэ, Iоныгъом и 22-м, рагъэжьагъэх, мы илъэсым итыгъэгъазэ и 17-м нэс кIощтых.

Банкым испециалистхэм унэе бюджетыр зэрэбгъэзекIощтым, финансхэм алъэныкъокIэ фэIо-фашIэу бгъэфедэщтыр къызэрэхэпхыщтым, хъоршэрыгъэ зезыхьэрэ бзэджашIэхэм зызэращыуухъу­мэщтым тинахьыжъхэр афагъэсэщтых.

— Иунэе мылъку зэригъэзекIощтым ылъэныкъокIэ ишIэныгъэ хэзыгъахъо­мэ зышIоигъор нахьыбэ хъугъэ, ныбжьыми епхыгъэп. Илъэсэу тызхэтым ищылэ мазэ къыщегъэжьагъэу мэлылъфэгъум нэс сессиеу щыIагъэм къыдыхэлъытэгъэ егъэджэнэу тишъо­лъыр щыкIуагъэхэм нэбгырэ 300-м ехъу ахэлэжьагъ. Ащ ишIуагъэкIэ вебинархэм яплъыгъэхэм япчъагъэкIэ Къыблэ Федеральнэ шъолъырым Адыгеим яплIэнэрэ чIыпIэр щиубытыгъ, — къыIуагъ Урысые Банкым и Къутамэу АР-м щыIэм ипащэу Сергей Самойленкэм.

Егъэджэнхэм ор-орэуи уахэхьан плъэ­кIыщт. Шъхьадж зыщыфэе уахътэр ыкIи темэу зэреджэщтыр проектым иинтернет нэкIубгъо къыщыхихын амал иI, еджэным узэрэхэхьащт шIыкIэри ащ ибгъотэщт.