Экономикэр зыпкъ иуцожьыгъ

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къэралыгъом иэкономикэ изытет фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъоу тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэм ащ фэдэ зэфэхьысыжь къыщишIыгъ. Зэпахырэ узэу дунаир зэлъы­зыкIугъэм къыздихьыгъэ кризисым ыпэкIэ ВВП-р зыфэдизыгъэми кIэхьажьыгъэу ары Пре­зидентым къызэриIуагъэр. Социальнэ-экономическэ хэхъо­ныгъэхэм къатегущыIэзэ, дунэе бэдзэршIыпIэхэм зыпкъитыныгъэ зэрямыIэм, къиныгъохэр къызэрэзэпачыхэрэм пае къэмынэу Урысыем иэкономикэ зэрэзэтеуцожьыгъэм къыкIигъэтхъыгъ.

— Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIымэ, къэралыгъо планхэр, лъэпкъ гухэлъхэр, проектхэр пхырыщыгъэнхэм фэIорышIэщт. 2024-рэ илъэсым нэс апэрэ медицинэ IэпыIэгъур зэкIэми, хэзыгъэ имыIэу, къыз­IэкIэгъэхьэгъошIу афэхъуныр шIокI зимыIэ Iоф. КIэу тшIыгъэ еджапIэхэм, Iоф зышIэщтыгъэу гъэ­кIэжьыгъэ хъугъэхэм яшIуагъэкIэ ящэнэрэ сменэхэр щымыIэжьхэу, кIэлэ еджакIохэм гъэсэныгъэ зэрагъэгъотынэу, кIэлэегъаджэхэм Iоф ашIэнэу амалышIухэр ятыгъэнхэ фае. 2023-рэ илъэсым нэс шапхъэхэм адимыштэрэ хэкIитэ­къупIэу ашIыгъэхэр Iухыжьыгъэнхэм пэIухьащтыр бюджетым щыгъэнэфэгъэнри пшъэрылъхэм ащыщ. Инфраструктурэм хэлъхьагъэ хъущтми, шъолъырхэм бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу аратынымкIэ тызэрадеIэщтми тынаIэ атетыдзэн фае, — къыIуагъ Владимир Путиным.

НэмыкIэу бюджетым щыгъэ­нэфэгъэщтхэмкIи къэралыгъом ипащэ пшъэрылъхэр къышIы­-гъэх.