Ипсэлъэ псыхьагъэ сигъэрэзагъ

Непэ сигущыIэ фабэ зылъыIэсымэ сшIоигъор лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иредактор шъхьаIэу Дэрбэ Тимур ары.

Тимур бэшIагъэ иусэхэу псэм нэс­хэрэр зитхыхэрэр. Сэ зэрэсшIэрэм фэдэу поэзиер зикIэсэ цIыфхэу, тигъэзетеджэхэм ар ашIэу сшIошIы. Мы илъэсым авторым къыдигъэкIыгъэ тхылъыр къызысIэкIахьэм, мызэу, мытIоу седжагъ, «гур ещэфы» зыфаIорэм фэдэх иусэхэр. Тхылъым усэ 214-рэ дэт. Мыщ фэдиз усэр ыкупкIыкIэ ушъагъэу, ятемэ икъызэIухын фэкъулаеу, усэ зэхэлъхьаным пылъ шапхъэхэр гъэцэкIагъэхэу, гупшысэр куоу, псалъэр псыхьагъэу тхыгъэ. Аферым, Тимур! Уилъэпкъ шIулъэгъоу фыуиIи, уичылэ зэрэуигупси, ны-тыхэр зэрэуикIаси, сабыйхэр зэрэуи­гупси псэ IэшIукIэ къипIотыкIыгъэх. Усэ пэпчъ укъытегущыIэнэу гъэзет нэкIубгъом ифэщтэпти, сэ рэзэныгъэу хэз­гъотагъэм фэгъэхьыгъэ гущыIэхэр згъэ­кIэкIыгъэх. ЦIыфыгъэм фэгъэхьыгъэу авторыр зынэмысыгъэ къэнагъэп. «Нэфшъэгъо лъагъом ишъэф» зыцIэ тхылъэу, шIукIэ, дэгъукIэ ушъагъэм хэт­рэ адыгэ цIыф еджагъэми — зэреджагъэмкIэ зыфэрэзэжьыщт, ыгъэгушхощт. «Нэфшъэгъо лъагъом ишъэф» — тыдэ къыщежьэра, тыдэ нэсыжьыра? Ар хэти ежь иакъыл къызэрихь. Сыда ишъэфыр? Тхылъым уеджэмэ, гъогу зэхэкIыпIэ, гъогу зэхэхьажьхэм щыIэныгъэм икъе­жьапIи, икуупIи, икIэухи уащыIуегъакIэ. Дунай кIэракIэм ущехьакIэ, дэгъум ухещэ, дахэр къыщыпфещэи. Бзэм идэхагъи, псэм иIэшIугъи, шIум итхъагъуи, шIулъэгъум ыкIуачIи… Бэдэд авторым игупшысэ зынэсырэр, ипсэлъэ псыхьагъэкIэ къызэрэуатэрэр.

УсэкIэ тхыгъэ пьесэу тхылъым икъе­жьапIэ дэтыр IофшIэгъэшху. Джырэ нэс зигугъу амышIыгъэ хъугъэ-шIэгъэ гъэшIэгъонэу адыгэхэр зыхэлэжьагъэхэм пьесэр къатегущыIэ. Ащ уеджэнри гъэшIэгъоны, ау Тимур къызэритхыгъэм техыгъэу тиартист хъупхъэхэм ар сценэм къыщытфагъэлъагъомэ нахь гъэшIэгъо­ныщт. Нэм ылъэгъурэр, гум ышъхьапэба! Ащи тежэн, тыщыIэмэ тлъэгъунэу сэгугъэ. Тимур иIофшIагъэ сэгъэлъапIэ, илэжьыгъэ хигъахъоу, шIукIэ, дахэкIэ ренэу къытэтэшъунэу сыфэлъаIо!

Хъут Сар.