Я 13-рэ зекIо лъагъор агъэкIэжьыщт

Кавказ заповедникым илъагъохэм ащыщэу къушъхьэу Ачъэшхо уезыщалIэрэм изытет нахьышIу шIыгъэныр ищыкIэгъэ дэдэу иIофышIэхэм алъытагъ. Маршрутым зэреджэхэрэр – «К Ачепсинским водопадам».

Ащ щыбгъэпсынхэ фаехэ объектхэр, пэшIорыгъэшъэу зэхэбгъэуцонхэ фэе проектхэр ыкIи къэкIорэ илъэсым изыгъэ­псэфыгъо уахътэ нэс зэшIуахыщтхэ Iофыгъохэр агъэнэфагъэх. Ащ пае заповедникым идиректорэу Сергей Шевелевым къыблэ отделым ыкIи Шъэчэ заказникым япащэхэр игъусэхэу я 13-рэ туристическэ маршрутыр къаплъыхьагъ, хыкъумэу Зеркальнэм нэсыгъагъэх.

Лъагъом иинфраструктурэ ренэу лъэплъэх, узыгъэгъуа­зэхэрэ тамыгъакIэхэр тырагъэу­цох, жъы хъугъэхэр агъэкIэжьых. ГущыIэм пае, къушъхьэу ЧIыгъу­шъэ итеплъэ дахэхэр дэгъоу зыщыплъэгъухэрэ чIыпIэхэм цIыфхэр занэсыхэкIэ, лъагъом текIыхэшъ къушъхьэ тIокIэ зандэм дэжь сурэтхэр зыщытыра­хыжьых, ау япсауныгъэ фыкъоным ищынагъо зэрэщыIэри щызэхашIэ, Мы илъэсым ащ щагъэпсыгъэгъэ зыплъыхьапIэм ылъэгу пхъэмбгъу тырадзэгъагъ, площадкэ цIыкIуи фашIыгъагъ.

Сергей Шевелевым а чIыпIэр къызекIухьэм зыплъыхьапIэм зэрэхэгъэхъогъэн фаер къыгурыIуагъ, ар нахь лъагэу Iэтыгъэ­мэ хьакIэхэм янэплъэгъу нахь зызэриушъомбгъущтыр къыIуагъ. Къушъхьэм икъэбар кIэкI, псэушъхьэхэу щыпсэухэрэр, къыщыкIыхэрэр зыфэдэхэр къэзыIотэрэ баннер мыщ дэжьым агъэуцущт.

Хыкъумэу Зеркальнэм къыпэблэгъэ зыплъыхьэпIитIури илъэсым ыкIэ нэс агъэцэкIэжьыщтых. Зым къушъхьэхэу ЧIыгъу­шъэ, Фыщт, Ошъутенэ, адырэм къушъхьэтхыр, псэупIэу Гъэхъунэ Плъыжьыр дэгъоу ащыолъэгъу.

Хыкъумэм къыпэблэгъэ лагерэу зекIохэр къызщыуцухэрэм зыхэмыIэзыхьэжьыгъэхэр илъэси 8 хъугъэ. Инфраструктурэр икъоу мыгъэпсыгъэмэ зыгъэпсэфакIохэм агу рихьырэп, арышъ яфэIо-фашIэхэр зэрэбгъэцэкIэщтхэм джы нахь улъыплъэн фае.

Заповедникым идиректорэу Сергей Шевелевым къыIотагъ.

«Хыкъумэу «Зеркальное» зыфиIорэ къэуцупIэм къихьащт илъэсым унэ цыкIухэр щыдгъэуцущтых. Ахэм нэбгыри 6 — 8 фэдиз арысын алъэкIыщт. ХьакIэхэмкIэ ар нахь гупсэф. КъакIохэрэм палаткэхэр акIыб илъыхэу къушъхьэм зыдыдахьыенхэр къызфэкъинхэр е фэмыехэр къахэкIых. Ащ емылъытыгъэу, унэхэм афэмыехэм апае палаткэхэри дгъэIэщтых, инфраструктурэри дгъэпсыщт.

Унэхэм япроектхэм ягъэхьазырын мыгъэ аублэщт. Ом изы­тет зыкъызэблимыхъумэ зыплъы­хьэпIэ площадкэхэм яшIыни рагъэжэщт.

Шъаукъо
Аслъангуащ.